Parkkarbantartás

Közzétéve a(z) közhasznúság, közösségi események kategóriában. 2017. május 9.

Egyesületünk 2017. május 13-án, szom­bat­on reggel 9 órától  kar­ban­tartási akciót szervez az Árok utcai Taposó ösvénynél és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támo­gatásá­val.
A közössé­gi terek tavaszi, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e-mail­ben az info@oborkor.hu címen május 12-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk.
Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor az Árok utcai taposó ösvénynél! Számí­tunk Önre!

Közösségi terek – közösségi karbantartás

Közzétéve a(z) közösségi események, szemétszüret kategóriában. 2016. április 12.

Április 16-án, szom­bat­on reggel 9 órától közös takarítási akciót szervez a Boldog Sala­m­on Kör és az Óbor-kör a Tem­plom téri pihenő­park­ban, illetve az Árok utcai ját­szótéren és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támo­gatásá­val.
A közössé­gi terek tavaszi nagy­takarítására, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e-mail­ben az info@bekasmegyer-ofalu.hu címen április 14-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk. Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor a Tem­plom téren! Számí­tunk Önre!

Gyermekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2016. január 22.

jatszo_2016_A3Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napraforgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–12 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Ren­dezvényeink időpon­t­ja a mel­lékelt plaká­ton talál­ható.

Közösségi munkák 2015-ben

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. december 10.

Családi gyermekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. október 13.

Igen jó hangu­latú két hétvégév­el tért vis­sza az Óbor-kör „Gyer­mekját­szó és Táncház” ren­dezvénye a Szent József ház­ba. A 2014 őszén meg­tar­tott négy sik­eres alka­lmon fel­buz­dul­va az idén nyolc alka­lom­ra bővítet­tük a gyer­mekját­szót. Szeptem­ber 20-án a Napra-forgó a 2–6 éves kic­siknek tar­tott élő dudaszó­val kísért és mese­mondás­sal szí­nesített gyer­mekját­szót és tánc­tan­ulást. Szeptem­ber 27-én az Óbor-kör már tavaly megis­mert csap­a­ta a 4–10 éveseket vitte tánc­ba, taní­tot­ta énekel­ni és bemu­tat­ta a cim­bal­mot és hangsz­ertár­sait. Mind­két alka­lom­mal volt a korosztá­ly­nak megfelelő kézműves foglalkozás. A gyerekeket kísérő fel­nőt­tek pedig megtekinthet­ték a Szent József Ház aktuális kiál­lítását. Október 18-án és 25-én ismét várunk min­den fürgelábú, ját­szani szerető gyereket és szülőt.