Egész napos Talajélet előadás

Közzétéve a(z) kultúra, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2016. január 18.

Egész napos előadást és beszél­getést szervezünk Kökény Attilá­val (Tala­j­dok­tor), a Kakasszé­ki Biogaz­daság vezetőjév­el, a növényter­mesztés alapját képező talaj ter­mészetes működéséről: hogyan működik a talaj táplálék háló, hogyan lehet összhang­ban működ­ni a ter­mészettel, hogyan lehet egészséges, ellenál­ló és bő ter­mésű növényeket nevel­ni? Az előadás érin­ti a kertészeti- és szán­tóföl­di gazdálkodás témáit, így egyaránt hasznos lehet hob­bik­ertészeknek, gyümölc­sészeknek és sokhek­táros gazdák­nak. Bár a témák alapvetően a ter­mészetes (bio, öko, organikus, fen­ntartható) működést jár­ják körbe, de az elhangzó infor­má­ciók és mód­sz­erek a veg­ysz­eres gazdálkodást gyako­r­lóak számára is érvénye­sek és használhatóak.
Az előadás helyszíne és időpon­t­ja: Szent József Ház, 2016. január 23. (szom­bat) 10.00 – 17.00
A részvé­tel III. kerületi lakosok számára ingyenes, min­den­ki más­nak 2.000 Ft a részvételi díj.
A részvé­tel reg­isztrá­cióhoz kötött, az aláb­bi linken lehet jelen­tkezni, illetve itt továb­bi rés­zleteket is meg­tudhat az előadásról.

Óbor-kör

Újra leadhatják rossz elektromos és elektronikai készülékeiket!

Közzétéve a(z) szemétszüret, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. március 10.

Műkö­dés­kép­te­len TV-készülékükért cse­rébe aján­dé­kot kap­nak, sőt, a Hét­pettyes Óvodát is támo­gat­ják. Óbu­da-Békás­m­egy­er Önkor­mány­zata az ÖKOMAT Non­pro­fit Kft.-val együttmű­ködve E+E hul­la­dék­begyűj­tést szer­vez. Az aláb­bi hely­szí­ne­ken ingye­ne­sen lead­ha­tók a hasz­ná­la­ton kívüli elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai készü­lé­kek, hasz­nált gumi­ab­ron­csok és akku­mu­lá­to­rok. Aki bár­mi­lyen rend­szerű (kép­csö­ves, LCD, plaz­ma) TV készü­lé­ket ad le a begyűjtő pon­to­kon, egy bevá­sárló tás­kát kap aján­dékba. 30 db lead­ott TV-készülékért pedig a Har­rer Pál utcai Hét­pettyes Óvodá­nak egy DVD leját­szót vagy CD-s rádiót ajánl fel az Öko­mat Kft. és a Fe-Group Zrt.
Ápri­lis 9-én, szom­ba­ton 8 és 14 óra között a cso­bánka téri Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet mögöt­ti par­ko­ló­ban adhat­ja le készü­lé­keit.
Kér­jük, élje­nek a lehető­ség­gel kör­nye­ze­tünk tisz­ta­sága és meg­óvása érde­ké­ben, és támo­gas­sák a Hét­pettyes Óvodát minél több TV készü­lék leadásával.

Óbu­da-Békás­m­egy­er Önkormányzata

Gipsz a hangyabolyban

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. február 1.

Kutatók gip­szet öntöt­tek egy hangyaboly­ba, megvárták míg megszárad és utá­na kiásták. Elképesztő!

Nem árt körülnézni a konyhában!

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. január 28.

2011 már­ciusától tilos a hor­mon­rend­sz­ert károsító biszfenol-A (BpA) nevű veg­yületet tar­tal­mazó műanyag cumisüveg­ek gyártása és for­gal­mazása az Euró­pai Unióban.

Tovább »

Cseréljük vagy ne cseréljük az amalgám fogtöméseinket?

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. január 28.

Az amal­gám összetevői közül a leg­nagy­obb vitákat két­ség kívül a higany alka­lmazása vál­tot­ta és vált­ja ki nap­jainkban is. Egyes elméletek szerint a higany folyam­atosan oldódik a tömések­ből, így akár évekkel később is jelen­tkezhet­nek a higanymérgezés tünetei.

Tovább »