Közösségi munkák 2015-ben

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. december 10.

Családi gyermekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. október 13.

Igen jó hangu­latú két hétvégév­el tért vis­sza az Óbor-kör „Gyer­mekját­szó és Táncház” ren­dezvénye a Szent József ház­ba. A 2014 őszén meg­tar­tott négy sik­eres alka­lmon fel­buz­dul­va az idén nyolc alka­lom­ra bővítet­tük a gyer­mekját­szót. Szeptem­ber 20-án a Napra-forgó a 2–6 éves kic­siknek tar­tott élő dudaszó­val kísért és mese­mondás­sal szí­nesített gyer­mekját­szót és tánc­tan­ulást. Szeptem­ber 27-én az Óbor-kör már tavaly megis­mert csap­a­ta a 4–10 éveseket vitte tánc­ba, taní­tot­ta énekel­ni és bemu­tat­ta a cim­bal­mot és hangsz­ertár­sait. Mind­két alka­lom­mal volt a korosztá­ly­nak megfelelő kézműves foglalkozás. A gyerekeket kísérő fel­nőt­tek pedig megtekinthet­ték a Szent József Ház aktuális kiál­lítását. Október 18-án és 25-én ismét várunk min­den fürgelábú, ját­szani szerető gyereket és szülőt.

Családi gyerekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. szeptember 15.

Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napra-forgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–13 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Vasár­napi alka­lmak: (09. 20., 09. 27., 10. 18., 10. 25., 11. 15., 11. 22., 12. 06., 12. 13.)

Falunapot tartunk!

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. augusztus 31.

6 simogattakTisztelt Tagtár­sunk, Ófalusi szom­szé­dunk! Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 5-én, szom­baton 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca Rézüst utca találkozásánál, a Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz pörkölt­főzés, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon. Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt! Kat­tintson ide, ha kis ízelítőt szeretne lát­ni a koráb­bi ren­dezvényünkről. Szeretet­tel vár­juk: Óbor-kör Egyesület

Közgyűlés

Közzétéve a(z) Nincs kategorizálva kategóriában. 2015. május 21.

Tisztelt Tagunk!
Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2015. 05. 30. napján 20 órakor meg­tar­tandó éves ren­des közgyűlésére.
A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: Donát u. 30.
Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2015. 06. 06. napján 20 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határozatképes.
Napirend:
1. 2013. és 2014. évi Számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfogadása
2. Az Egyesület székhe­lyének megváltoztatása
3. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében)
4. Az Egyesület Elnök­ségének megválasztása
5. Az Egyesület Felü­gyelő Bizottságá­nak megválasztása
6. Egyebek

Meg­je­lenésére feltétlenül számítunk.
Budapest, 2015. 05.21

Tisztelet­tel:
Kovács Lajos
elnök