1

Az immunrend­sz­er elkényelmesedésének egyik okaként a denat­u­ral­izá­ciót szok­ták meg­jelöl­ni. A „denaturált” szó ebben az eset­ben a kilú­gozást, a lényegtől való meg­fos­ztást, a veg­ykony­hák­ban előál­lí­tott, csírát­laní­tott életet jelöli a szá­mom­ra. Az élő test az élő vis­zonyokra szívesen reagál: beereszti, ami neki való, és kizár­ja, ami ártal­mas lehet rá. A ter­mészetes környezet hiánya a védekezőképességün­ket csökken­ti, ugyanú­gy, mint az antibak­ter­iális szap­pan: leold­ja rólunk a való­di kapc­so­la­tot a világ­gal. Nagyapáink még azt taní­tot­ták, hogy a gyereknek négy kiló „koszt” kell megen­nie ahhoz, hogy nor­mális fel­nőtt vál­has­sék belőle. Bélye­gről enyvet, zsebpiszkot, marék homokot, illegálisan besz­erzett tápa­nyagokat. Ezek szerint belőlem nor­mális fel­nőtt lett.