Környezetvédelmi engedély az A/1‑re

Közzétve a(z) autópálya - MØ kategóriában. 2009. január 30.

A Nemzeti Infra­struk­túra Zrt. az Unitef’83 Műsza­ki Ter­vező és Fejlesztő Zrt. által készített rés­zletes környezeti hatás­tanul­mány, valamint a közreműködő sza­khatósá­gok állás­foglalása alapján a mel­lékelt előírá­sok meg­tartásá­nak kötelezettsége mel­lett környezetvédel­mi engedé­lyt adott az M0 útgyűrű 11. számú főút és 10. számú főút közöt­ti sza­kasz ‘A1′ nyomvon­al vál­toza­tá­nak létesítésére.