Beszámoló a 2009. évi tevékenységünkről

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2010. április 6.


Előzmények
A 2008 évi Önko­r­mányza­ti támo­gatás fel­használásá­val elvégeztük a Metró áruház légszen­nyezés mérő állomásá­nak ismételt üzem­be helyezését és ellát­tuk egy dig­itális mérésa­dat­gyűjtőv­el. A beüzemelés során a műsz­erek mag­yarorszá­gi szervizét végző Yssel­bach-Envimet Hungária Kft. felmérte azokat a felada­tokat ame­lyeknek az elvégzése elenged­hetetlenül szük­séges a mérőál­lomás kali­brálásához és az azt követő hitelesítéshez.

Tár­sadal­mi munkavégzés
A mint­e­gy két oldalas hibal­istát áttek­intve egyesületünk sza­kem­berei kiválasz­tot­ták azokat a felada­tokat, ame­lyek a ren­delkezésünkre álló eszközökkel elvégezhetőek illetve megold­hatóak. A támo­gatási szerződés megszületéséig tár­sadal­mi munkában a következő javítási munkákat végeztük el.

Meg­takarí­tott anyag költsége
1. Szi­lik­agél 4 het­enkén­ti cseré­je szárazra 5x12.000Ft+ÁFA
2. Légbeszívó rend­sz­er tisztítása
3. Fűtő­mandzset­ta javítása 158.900Ft+ÁFA
4. Tartá­ly javítása 108.000Ft+ÁFA
5. Az adat­gyűjtő szoftverének upgradeje
6. Légszűrő betétek cseréje
7. A kar­ban­tartási munkák munkadí­ja 100.000Ft+ÁFA

A cse­re­alkatrészt igénylő javítá­sokat nem tudtuk elvégezni pénzeszköz hiányában.

A támo­gatás felhasználása
A támo­gatási szerződés megkötése után a műsz­erek mag­yarorszá­gi szervizét végző Yssel­bach-Envimet Hungária Kft.-től megren­deltük a műsz­erek szük­séges kar­ban­tartását és kali­brálását. A ren­delkezésünkre álló pénzü­gyi keret nem tette lehetővé a CO anal­izá­tor rend­sz­eres kali­brálásához szük­séges gázkev­erék beszerzését.
A szak­sz­ervíz az aláb­bi jegyzőkönyvek szer­in­ti munkákat végezte el.

A mérési jegyzőkönyvek mel­lé adott diag­nosztikai és szerviz jelen­tés rögzíti a beál­lí­tott műsz­erek ellenőrizhető fizikai paramétere­it, ami lehetővé teszi a műsz­erek rend­sz­eres ter­vsz­erű megelőző kar­ban­tartását a fel­j­e­gyzett paraméterek idősza­kos ellenőrzésév­el. Amen­ny­iben sik­erül a mérőeszközök távfelü­gyeletét megoldani úgy az automatikus hiba­je­len­tések segít­ségév­el folyam­atossá tehetjük a légszen­nyezés mérő állomás működését. Ezzel az Önko­r­mányzat támo­gatásá­val működtetett légszen­nyezés mérő állomás alka­lmassá válik a nyil­vános adatszolgáltatásra.

A szak­sz­erviz a kar­ban­tartási és kali­brálási mun­ka során a szám­lában rés­zlete­sen fel­sorolt alkatrészc­seréket is elvégezte. Ezek az alkatrészek a műsz­erek nor­mális működése során elhasználód­nak cseréjük idősza­kosan szük­ségessé válik. Miv­el ezeken az eszközökön az elmúlt három év során kar­ban­tartást nem végeztek a csereigény hal­mo­zot­tan jelentkezett.

Budapest, 2009-10-15