Közhasznúsági jelentés 2007

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2010. április 6.

1. Az Egyesület bemutatása
Jogi helyzet
Az Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2006. augusz­tus hó 3‑án 11 alapító tag egyetértő elhatározása alapján jött létre. Mi az Óbor-kör alapítói azért hoz­tuk létre és működtetjük Egyesületün­ket, hogy elsődlege­sen Óbu­da-Békás­m­egy­er élő és épített értékeit véd­jük, a térség ter­mészeti és kul­turális örök­ségén és sok­féleségén, valamint annak helyreál­lításán ala­puló, fen­ntartható fejlődési mod­ell kialakítását elősegítsük.

Az Egyesület székhelye
1038 Budapest, Óbor köz 3.

Az Egyesület vezetése, felügyelete
Az Egyesület ügy­in­téző és képvise­leti szerve az Elnök­ség. Az Egyesület alap­sz­abá­ly szer­in­ti működését, költ­ségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végre­ha­jtását a Felü­gyelő Bizottság köte­les ellenőrizni.

Közhasznú jogállás
Az Egyesület az 1997. évi LCVI.sz. törvény­ben meghatáro­zott feltételek mega­lakulása óta folyam­atosa eleget tett. Helyi Egyesületként, tel­jes jog- és cse­lekvőképességgel ren­delkező, önál­ló jogi szemé­ly, ame­lynek működési területe Óbu­da-Békás­m­egy­er és környezete.

2. A közhasznú tevékenység főbb jellemzői 2007-ben

Számviteli Beszá­moló
Pénz­be­li bevételek: 46.000‑,Ft
Kiadá­sok 4.325‑,Ft
Pénzü­gyi tel­jesítés ered­ménye: 41.675‑,Ft

Költ­ségvetési támo­gatás felhasználása
Az Egyesület 2007. évben közpon­ti költ­ségvetési szervtől, önko­r­mányzat­tó, álla­mi alap­tól Támo­gatást nem kapott.

Vagy­oni helyzet
Az Egyesület­nek alapítása óta vagy­ona nincs. A tagdí­jak­ból szár­mazó pénz­vagy­on mértéke 2007. év végén 41.675-Ft.

Bevételek
Az Egyesűlet­nek bevétele mega­lakulása óta kizárólag a tagok által befizetett tagdí­jak­ból volt.
A pénz­be­li bevételek mértéke 2007. évben 46.000 Ft.

Kiadások
A 2007. évi kiadá­sok z admin­isztrá­ció fen­ntartására kor­lá­tozód­tak Ennek mértéke 4.325‑,Ft

Cél szer­in­ti juttatások
Az Egyesület 2007. évben közpon­ti költ­ségvetési szervtől, önko­r­mányzat­tó, álla­mi alap­tól pro­jekt finan­szírozás­ra támo­gatást nem kapott

Kapott támo­gatá­sok
Az Egyesület 2007. évben közpon­ti költ­ségvetési szervtől, önko­r­mányzat­tó, álla­mi alap­tól működése finan­szírozására támo­gatást nem kapott

A vezető tiszt­ségviselőknek nyúj­tott juttatások
Az Egyesület tiszt­ségviselői az Egyesület­ben végzett tevékenységükért tisztelet­díjban nem részesül­nek, 2007. évben költ­ségtérítést nem kaptak.

3. A közhasznú tevékenysé­gről szóló beszámoló
Az Egyesület 2007. évi tevékenysége alapvetően az M0-as kör­gyűrű kerületün­ket érin­tő sza­kaszá­nak jelen­leg is folyó ter­vezési munkái­nak folyam­atos figyelem­mel kisérésére és ennek a munká­nak és pil­lanat­nyi állásá­nak a lakosság­gal való megis­mertetésére ter­jedt ki.
Ennek keretében fel­dol­go­z­tuk a Zöld­hatósághoz a beruházó NIF Zrt. által benyúj­tott Előzetes Vizs­gálati Doku­men­tá­ciót. Észrevételein­ket egy 17 oldalas tanul­mány for­májában jut­tat­tuk el a Zöldhatósághoz.
Erről Tájékoz­tatót szerveztünk a helyi Óbu­da TV ben
Adat­szol­gál­tatás­sal és a közread­ott ered­mények értékelésév­el bekapc­solód­tunk a BME Áram­lás­tani Tan­székén az M0 autóút észa­ki szeg­men­séről foly­ta­tott szélc­sator­na mod­ellezés ered­ményeinek felhasználásába.
Össze­sen 8 alka­lom­mal ismertet­tük az M0-val kapc­so­latos egyesületi álláspon­tunkat külön­böző közs­zol­gálati és kereskedel­mi médiákban.
Megsz­ereztük és kiál­lí­tot­tuk a Szent József házban az M0 kör­gyűrű észa­ki szeg­men­sének óriás makettjét.

A Fen­tieken túl­menően Egyesületünk Tagsá­ga szervezett for­mában folyam­atosan részt vesz Békás­m­egy­er-Ófalu kul­turális életében.
Bekapc­solód­tunk a Szent József ház fen­ntartási munkái­ba, ahol rend­sz­ere­sen helyet adnak rendezvényeinknek.
Terep­be­járó kirán­dulá­sokon és a környező községek civ­il szervezeteinek fóru­main ismertet­tük elképzelé­sein­ket a térség közlekedésév­el kapc­so­lat­ban a szom­szé­dos községek lakoságával.