Közhasznúsági jelentés 2008

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2010. április 6.

1. Az Egyesület bemutatása

Jogi helyzet
Az Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2006. augusz­tus hó 3‑án 11 alapító tag egyetértő elhatározása alapján jött létre. Mi az Óbor-kör alapítói azért hoz­tuk létre és működtetjük Egyesületün­ket, hogy elsődlege­sen Óbu­da-Békás­m­egy­er élő és épített értékeit véd­jük, a térség ter­mészeti és kul­turális örök­ségén és sok­féleségén, valamint annak helyreál­lításán ala­puló, fen­ntartható fejlődési mod­ell kialakítását elősegítsük.

Az Egyesület székhelye
1038 Budapest, Óbor köz 3.

Az Egyesület vezetése, felügyelete
Az Egyesület ügy­in­téző és képvise­leti szerve az Elnök­ség. Az Egyesület alap­sz­abá­ly szer­in­ti működését, költ­ségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végre­ha­jtását a Felü­gyelő Bizottság köte­les ellenőrizni.

Közhasznú jogál­lás
Az Egyesület az 1997. évi LCVI.sz. törvény­ben meghatáro­zott feltételek mega­lakulása óta folyam­atosa eleget tett. Helyi Egyesületként, tel­jes jog- és cse­lekvőképességgel ren­delkező, önál­ló jogi szemé­ly, ame­lynek működési területe Óbu­da-Békás­m­egy­er és környezete.

2. A közhasznú tevékenység főbb jellemzői 2008-ban
Számviteli beszá­moló
Pénz­be­li bevételek: 1.536.000‑,Ft
Kiadá­sok: 623.000‑,Ft
Pénzü­gyi tel­jesítés ered­ménye: 913.000‑,Ft

Költ­ségvetési támo­gatás felhasználása
Az Egyesület 2008. évben közpon­ti költ­ségvetési szervtől, álla­mi alap­tól Támo­gatást nem kapott.
A III. ker. Önko­r­mányzat­tól 1.500.000-Ft cél­zott támo­gatást kap­tunk az M0 kör­gyűrűhöz kapc­solódó környezetvédő tevékenységünkhöz. A fel­használás­ról 2009 I.né-ben készítet­tünk rés­zletes sza­k­mai és pénzü­gyi beszá­molót, ame­lyet az önko­r­mányzat illetékes testülete elfogadott.

Vagy­oni helyzet
Az Egyesület­nek alapítása óta vagy­ona nincs. A tagdí­jak­ból szár­mazó pénz­vagy­on mértéke 2008. év végén 28.000-Ft.

Bevételek
Az Egyesűlet­nek bevétele mega­lakulása óta kizárólag a tagok által befizetett tagdí­jak­ból és az önko­r­mányza­ti céltá­mo­gatás­ból volt.
A pénz­be­li bevételek mértéke 2008. évben 1.536.000-Ft.

Kiadá­sok
A 2008.évi kiadá­sok a tagdíjbevételek­ből az admin­isztrá­ció fen­ntartására kor­lá­tozód­tak Ennek mértéke 8.000‑,Ft
Cél szer­in­ti juttatások
Az Egyesület 2008. évben önko­r­mányzat­tól pro­jekt finan­szírozás­ra 1.500.000 támo­gatást kapott.

Kapott támo­gatá­sok
Az Egyesület 2008. évben közpon­ti költ­ségvetési szervtől, önko­r­mányzat­tó, álla­mi alap­tól működése finan­szírozására támo­gatást nem kapott

A vezető tiszt­ségviselőknek nyúj­tott juttatások
Az Egyesület tiszt­ségviselői az Egyesület­ben végzett tevékenységükért tisztelet­díjban nem részesül­nek, 2008. évben költ­ségtérítést nem kaptak

3. A közhasznú tevékenysé­gről szóló beszá­mo
Az Egyesület 2008. évi tevékenysége alapvetően az M0-as kör­gyűrű kerületün­ket érin­tő sza­kaszá­nak jelen­leg is folyó ter­vezési munkái­nak folyam­atos figyelem­mel kisérésére és ennek a munká­nak és pil­lanat­nyi állásá­nak a lakosság­gal való megis­mertetésére ter­jedt ki.
Ennek keretében fel­dol­go­z­tuk a Zöld­hatósághoz a beruházó NIF Zrt. által benyúj­tott Környezeti Hatás­tanul­mányt. Észrevételein­ket egy 17 oldalas tanul­mány for­májában jut­tat­tuk el a Zöldhatósághoz.
Erről Tájékoz­tatót szerveztünk a helyi Óbu­da TV ben.
Az önko­r­mányza­ti támo­gatás és a METRO áruház­zal kötött együttműködési szerződés lehetővé tette, hogy üzem­be állít­sunk egy NOx és CO mérő műsz­ereket tar­tal­mazó légszen­nyezés mérő állomást a ter­vezett M0 nyomvon­al közvetlen közelében.
Szál­lítási szerződést kötünk a mérőkészülékek importőrév­el az üzem­be helyezéshez szük­séges adat­gyűjtő eszköz beszerzésére.
Kar­ban­tartási szerződést kötünk az állomás telepítőjév­el a szük­séges negyedéves TMK ellátására.
Oktatási szerződést kötünk a RIV állomá­sok üzemeltetőjév­el annak érdekében, hogy az általunk működtetett állomás tel­jes mérték­ben kom­pat­i­bilis legyen a budapesti RIV állomásokkal.
Össze­sen 8 alka­lom­mal ismertet­tük az M0-val kapc­so­latos egyesületi álláspon­tunkat külön­böző közs­zol­gálati és kereskedel­mi médiákban.
Megsz­ereztük és kiál­lí­tot­tuk a Szent József házban az M0 kör­gyűrű észa­ki szeg­men­sének óriás makettjét.
Har­cásza­ti köd­képző eszközöket telepítünk a ter­vezett alagút­szá­jak helyén és légi fényképezés­sel rögzítet­tük a láthatóvá tett ténylege­sen kialakuló légáram­lási viszonyokat.
Miv­el az M0 ter­vezői által készített Előzetes Vizs­gálati doku­men­tá­ció for­gal­mi adatait szá­mos eset­ben határo­zot­tan téves­nek ítéltük felkészülve a Környezeti Hatás­tanul­mány bírálatára az agglom­erá­ció civ­il szervezeteiv­el össze­fog­va for­ga­lom­szám­lálási és átboc­sátó képesség mérést szerveztünk az agglom­erá­ció és a kerület főbb útjain.
Megis­merkedtünk a Főváros és a BKV járatkialakítási elképzelé­seiv­el. Véleményün­ket és javaslatainkat írás­ban jut­tat­tuk el az Önko­r­mányzat­nak. A Pol­gármes­teri iro­da által szervezett civ­il fórumokon szemé­lye­sen fejtet­tük ki álláspontunkat.
A Fen­tieken túl­menően Egyesületünk Tagsá­ga szervezett for­mában folyam­atosan részt vesz Békás­m­egy­er-Ófalu kul­turális életében.
Bekapc­solód­tunk a Szent József ház fen­ntartási munkái­ba, ahol rend­sz­ere­sen helyet adnak rendezvényeinknek.
Terep­be­járó kirán­dulá­sokon és a környező községek civ­il szervezeteinek fóru­main ismertet­tük elképzelé­sein­ket a térség közlekedésév­el kapc­so­lat­ban a szom­szé­dos községek lakosságával.
Az Óbor kör — felkészülve a 2010-es Szabá­ly­ozási Ter­vet előkészítő munkála­tokra – megkezdte az Ófaluban talál­ható vízrend­sz­er (vízlevezető árkok, patakok) felmérését.
Ófalu dig­itális adat­bázisá­nak létre­hozása után — ame­lyet topográ­fi­ai térképek dig­i­tal­izálásá­val és terepi kor­rek­ciójá­val állí­tot­tunk elő — az Óbor-kör 2008-ban olyan dig­itális dom­borzat­mod­ell előál­lítását tűzte ki célul, ame­ly lehetőséget kínál külön­böző fel­használ­hatóságú terep­mod­ellek előál­lítására és tér­ben való meg­je­lenítésére. A terület határait úgy határoz­tuk meg, mint a Békás­m­egy­eri-völ­gy víz­gyűjtőjét. Ez tula­j­donkép­pen a Róka­h­e­gy-József hegy-Ezüs­th­e­gy-Pusz­ta­domb-Kálvári­adomb ger­ince, ill. a Duna által határolt terület.
Egyesületünk hoz­zálá­tott a haj­dani sváb Ófalu épített és kul­turális örök­ségének, és ezek doku­men­tu­mainak felku­tatásához. Lap­top­pal és szken­nerrel jár­juk végig azokat a ki‑, vagy betelepített csalá­dokat, akiknek még bir­tokuk­ban van Békás­m­egy­er-Ófalu történetév­el kapc­so­latos fontos helytörténeti doku­men­tum, fénykép, lev­él, erek­lye, szemé­lyes tárgy
Az Óbor-kör környezetvédelem­mel, környezeti nevelés­sel is foglalkozik. Part­ner­iskolánk a Pais Dezső Általános Isko­la, ahol
2008-ban ennek szellemében már élvezetes előadást tar­tott „Élj úgy, mint az erdő, s az erdő is élni fog” cím­mel Mirtse Áron, a Süni mag­a­zin szerkesztő­je, aki egy­ben Egyesületünk egyik alapító tagja.
A Víz Világ­nap­ja alka­lmából ren­dezett Pais-témahéten (2008.03.18–26) pedig Dr. Fiar Sán­dor geográ­fus – az Óbor-kör alapító tag­ja ‑rend­kívül érdekes, gyerekeknek szóló, látványos kiál­lítást és meg­ny­itó­val egy­bekötött élménybeszá­molót tar­tott az Antarktiszról.
2008-ban is kiemelt helyen szere­pelt egyesületünk célk­itűzé­sei között a civilek, helyi lakosok bevonása egyesületünk munkájába.
Ennek egyik kiváló mód­ja a közterületek kar­ban­tartása. Hagy­ományteremtő szándékkal először tavasszal, április 19-én , majd ősszel október 11-én– az önko­r­mányzat­tal együttműködés­ben –szemét­szedést szervezett egyesületünk az Ófaluban.
Aktí­van részt vet­tünk a Pol­gármester úr Ófalu bejárásá­nak előkészítésében és lebonyolításában.
10kg hús­ból készített pörköltünkből mint­e­gy 70 kerületi pol­gárt vendégeltünk meg az Önko­r­mányzat által szervezett főzőversenyen.

Óbor-kör elnök­ség