Egy csipetnyi identitás…

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2011. január 10.

Egy helyi gon­do­lat, és nyomában egy igazi közössé­gi pro­jekt története. Min­dez egy hivat­a­los lev­él­lel kezdődött…

Tisztelt Építési Osztály!

A Békás­m­egy­er-Ófaluban élő lakosok kérését tolmác­sol­va az Óbor-kör Egyesület kéri Önöket, hogy III. kerület Békás­m­egy­er-Ófaluban 9 db eligazító táblát elhe­lyezni szívesked­jenek. Ezek közül 5 db „Békás­m­egy­er-Ófalu” feli­ratú helységnév tábla, 4 db pedig „Temető (alá) Fried­hof” feli­rat­tal és nyíl­lal ellá­tott eligazító tábla.

A „Békás­m­egy­er-Ófalu” feli­ratú táblákkal célunk, hogy az Ófalu iden­titását, az itt lakók össze­tar­tozás érzését erősít­sük, a városkép/falukép fontosságát hangsúlyozzuk.

A „Temető (és alat­ta) Fried­hof” német feli­ratú, nyíl­lal ellá­tott táblák pedig a Tamás Utcai Temető kön­nyebb meg­találását segítenék, ame­ly autó­sok számára jelen­leg nem kön­nyű fela­dat. Egy­ben jeleznék a település sváb hagy­ományait, ma is érezhető jel­legét és a Néme­tország­ból „haz­a­lá­to­gató” egyko­ri őslakosok eliga­zodását is segítenék. A temető máig megőrizte az egyko­ri svábok sírköveit.

Javaslat­tal is szeretnénk előáll­ni a táblák kihe­lyezésének pon­tos helyére vonatkozólag, ezért min­den helyszí­nen készítet­tünk dig­itális fényképet, ame­ly a táblák elhe­lyezését segíti, és egy­ben a kérésün­ket teszik konkrét­tá. A dig­itális fotók felirata/neve utcan­evekkel pon­tosan meg­jelöli a helyszínt, ill. utal a Temető táblákon a nyi­lak irányára (job­bra vagy bal­ra kell mutat­nia) is. A fotókat lev­elünkhöz csatol­va elküldjük.

Vár­juk ked­vező elbírálá­sukat. A táblák kihe­lyezésében szívesen segítünk. A továb­bi sik­eres együttműködés reményében:

Kovács Lajos, elnök

Békás­m­egy­er-Ófalu, 2009-12-10

És a megvalósulás:

Tavaly egy „Óboros” morzs­apartin merült fel az ötlet: ugyan miért nem jelöljük meg a falunkat helységnévtáblákkal? Hiszen nem min­denki tud­ja, még az se, aki itt él, hogy az ország egyik leg­nagy­obb lakótelepét a Mező, az Ezüs­th­egy vagy a Pusz­ta­dombi utcánál elhagy­va már az öreg Békás­m­egy­er-Ófalu járdáit tapossa.

Bár a lakótelep­nek áldozat­ul esett az egyko­ri sváb falu főutcá­ja, pon­tosab­ban annak egyik oldala, és az egykor Duna par­tig ter­peszkedő szán­tóföld­jei, maga a falu szinte érin­tetlen maradt. Csil­lagh­egy felől, a mag­a­s­feszült­ség oszlopait elhagy­va a Hon­véd utcában ma már csak két őrt álló, öreg parasztház tanúskodik a múl­tról és a településhatárról.

Az ötlet Mag­di fejében született meg, Sanya kérvényt írt az Önko­r­mányza­thoz, Zsolt és Tibi rend­sz­ere­sen érdek­lődtek, kézbe vet­ték az ügyet. Kérésünkre az Önko­r­mányzat hamarosan kihe­lyezett 4 táblát — ezért köszönet­tel tar­tozunk — igaz, nem pont olyanokat, ami­lyenekre gon­do­ltunk. Túl kic­sik voltak, és inkább infor­má­ciós táblá­nak tűn­tek… sebaj, majd mi ren­delünk újakat! Két gyors áraján­latkérés, és máris dugá­ba dőlt a terv –a hagy­ományos méretű, fes­tett helységnévtáblák ugya­nis nagy­on drágák.

Húsvé­tra akkor is szép táblákra kell ezeket cserél­ni” – dör­mögte Zsolt. Tibi sufni­jában akad­tak nagyméretű fém­le­mezek, Zsolt lev­ágta, lec­sis­zolta, majd egy ismerős táblafestőv­el megfest­tette őket. Elkészül­tek a tábláink. Nagypén­teken már alig vár­ta az „Óbor-kom­mandó”, hogy akció­ba lendül­hessen. Zsolt, Tibi, Sanya és István sötét­edés után létrá­val, szer­számokkal és per­sze alka­lomhoz illő kapuc­nis melegítők­ben lec­serélték a régieket nagy­obb, jól olvasható, szab­ványos és tet­szetős helységnévtáblákra.

Így való­sult meg egy jó kezdeményezés az Önko­r­mányzat segít­ségével és a helyiek össze­fogásá­val. Szép jövőt Békásmegyer-Ófalu!