Együtt könnyebb

Közzétve a(z) szemétszüret kategóriában. 2011. január 31.

2010. novem­ber 13-án az Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédő Egyesület a helyi lakosokkal össze­fog­va meg­tar­tot­ta hagy­ományos őszi takarítási napját.
Nem csak szeme­tet szedtek, hanem árkot is tisztí­tot­tak, fákat ültet­tek Békás­m­egy­er-Ófaluban a gon­do­zá­suk­ba vett zöldterületen, majd a nap végén meglep­ték magukat egy nagy bogrács pulyk­ag­u­lyás­sal. A fákat Császár Zsolt adomány­oz­ta, a szemetes zsákokat az Önko­r­mányzat biz­tosí­tot­ta. Az Óbor-körös Kis­balázs Erzsé­bet így foglal­ta össze a napot: “Évek óta érez­zük, hogy kezdeményezé­seink való­di közösség­for­máló erőt jelen­tenek az Ófaluban, egymás felé egyre nagy­obb biza­lom­mal, segítőkészséggel, ten­ni akarás­sal for­du­lunk, és jó példát mutatunk a gyer­mekeinknek is.” Egy ilyen sik­eres nap­nak a leg­fontosabb üzenete talán az lehet, hogy együtt tény­leg könnyebb!

-FS-