M0 Északi Szektor — 2010-es helyzetjelentés

Közzétve a(z) autópálya - MØ kategóriában. 2011. január 31.

Az aláb­bi­ak­ban röv­i­den össze­foglaljuk, mi volt a NIF Zrt. ter­ve 2010-ben, majd kom­men­táljuk, értelmez­zük, hogy a ter­vhez képest mi történ­hetett és mire lehet számítani. 
A NIF Zrt. ter­ve 2010:

Amen­ny­iben a 2009-es év végére lesz környezetvédel­mi engedé­ly, akkor az építési engedé­ly – az engedé­lyezési terv elkészítését követően – reálisan 2010. II. negyedév ele­jére várható.

Ezt követi a kiviteli terv készítése, az építési terület megsz­erzése.

Fen­ti előkészítést követően a kivitelezés legko­ráb­ban 2012 év ele­jén indítható. For­ga­lom­ba helyezés, a külön­leges műsza­ki tar­talom – össze­sen 5 és fél

kilo­méter hosszú alagút építés – meg­valósítási időszük­sé­gletét figyelem­be véve 2014 év őszén lehetséges.

Két határidőt is talál­tunk a honlapon:

Az aján­lati fel­hívás ter­vezett meg­je­len­tetése 2011. év vége (Óbor-kör kérdése: kivitelezésre, vagy a kivitelezés ter­vezésére?).

A beruházás ter­vezett befe­jezése: 2014. negyedik negyedév.

A beruházás bemutatása: 

Az M0 útgyűrű észa­ki szek­tor foly­tatása a 11. számú főút – 10. számú főút között.
Érin­tett települések: Budakalász, Bp. III. kerület, Üröm, Pil­is­boros­jenő, Solymár.

A sza­kasz főbb műsza­ki paraméterei:

Kiépítés jel­lege: 2x2 for­gal­mi sávos autóút
Ter­vezési osztály­ba sorolása: ter­vezési sebesség: 90 km/h
Hossza: ~9,5 km (76+709 – ~86+220 km sz. között)

Jellemző kereszt­met­szeti kialakítása:

koronaszé­lesség: 25,60 m,
for­gal­mi sáv/útpálya szé­lessége: 3,50 m/7,00 m,
leál­lósáv szé­lessége: 3,00 m,
burko­lat­szé­lesség: 2x10,25 m
bel­ső elválasztó sáv szé­lessége: 3,60 (alagutak bejára­ta előtt 16,50 m)

Csomópon­tok szá­ma: 3 db

Óbor-kör kom­ment 2010:

Infor­má­cióink szerint a civilek ugyan megtá­madták a környezetvédel­mi engedé­lyt, de ez nem gátol­ta a NIF-et abban, hogy megsz­erezze az építési engedé­lyt. ( Jogi nyel­ven úgy mond­ják: a továb­bi ter­vezésre a civilek indí­tot­ta bírósá­gi eljárás halasztó hatállyal nem volt.)

A kiviteli ter­vek elkészítéséről nincs tudomá­sunk, azok a sza­kértői cso­por­tok, akik a koráb­bi tanul­mányokat készítet­ték, a kor­mányváltás után — infor­má­cióink szerint — nem kap­tak újabb megbízást.

A III. kerületi Önko­r­mányzat Építési Irodá­ja 2011 január végén még nem tudott az építési terület kisajátításá­nak megkezdéséről, tehát ez még valószínű­leg nem kezdődött meg!

Ez azt jelen­ti, hogy az előkészítés csúszik, és akkor várhatóan a kivitelezés is csúszni fog. Ennek vis­zont (a NIF sza­kem­berek előzetes tájékoz­tatása alapján) 2012-ben el kell indul­nia ahhoz, hogy az ígért Uniós támo­gatást megkapjuk. Ha még mindig így áll a helyzet, akkor — és figyelem­be véve, hogy az álla­mi kiadá­sokat jelen­tősen vis­szafogták —  véleményünk szerint a 10–11-es utakat összekötő M0-sza­kasz építésének előkészítése jelen helyzet miatt jelen­tősen késik! Ezt pedig döntse el min­den­ki maga, hogy jó hír, avagy rossz!

Min­den­estre röv­i­den még egysz­er össze­foglaljuk az Óbor-kör aggályait az engedé­lyezett A1 útvon­al­lal kapc­so­lat­ban (lásd rés­zlete­sen a 2009-es beszámolóban):

- az Ürö­mi csomópont véleményünk szerint határo­zot­tan káros hatású, mert

  • megépítése esetén határo­zott légszen­nyezés növekedés­sel kell szá­mol­ni a lassító, lekan­yar­o­dó és a gyorsító, fel­ha­jtó jár­művek miatt,
  • nem teszi a várost job­ban megközelí­thetővé — azaz nem vezet sehová, csak Üröm, Budakalász és Óbu­da zsú­folt utcáira,
  • Ürömön és környékén hatal­mas ipari területek, beszál­lító logisztikai zónák meg­je­lenését eredményezné,
  • Jelen­tős for­ga­lom növekedést okoz­na Ürömön és a környező településeken.

- a légszen­nyezettsé­gi értékek alakulását jós­ló mod­ellekkel kapc­so­lat­ban szin­tén vitáink voltak, ezért:

  • az Óbor-kör megkezdte egy lev­eg­őszen­nyezettség mérő állomás (RIV kom­pat­i­bilis állomás) kiépítését, a műsz­erek megvásár­lását, hite­lesítését és üzemeltetését,
  • az MO építésének megkezdésétől folyam­atos mon­i­tor­ing mérésekkel követjük a beruházást,
  • a kapott ered­mények fényében javasla­tokat teszünk, ha kell, kártérítést követelünk.

- a ter­vezők ere­de­ti ígérete szerint a nemzetközi és a regionális tranz­it­for­gal­mat nem szabad (!) az M0 észa­ki szeg­men­sére enged­ni. Erre vis­zont nem látunk intézkedést, ezért kívánc­sian vár­juk a kiviteli ter­veket. Ha abban sem szere­pel, megtesszük a szük­séges lépéseket. Az Óbor-kör ezért igyek­szik fel­ven­ni a kapc­so­la­tot a tervezőkkel.

2011-01-31

(for­rás: www.nif.hu/fejlesztesek/gyorsforgalmi_utak/m0_eszaki_szektor)

-FS-