Nem árt körülnézni a konyhában!

Közzétve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. január 28.

2011 már­ciusától tilos a hor­mon­rend­sz­ert károsító biszfenol‑A (BpA) nevű veg­yületet tar­tal­mazó műanyag cumisüveg­ek gyártása és for­gal­mazása az Euró­pai Unióban.

Tudományos kutatá­sok alapján a biszfenol-A-nak való kitettség felelőssé tehető rákos meg­betegedésekért (prosz­ta­ta- és mell­rák), cuko­r­betegség kialakulásáért, pajzs­miri­gy-zavarokért, szív­betegségekért, aszt­máért, továb­bá hor­monális zavarokért (mint például a korai serdülés), elhízásért, med­dőségért. Emel­lett születési ren­del­lenességet, agyi fejlődési ren­del­lenességet és viselkedési zavart okoz. A kutatók szerint a ter­hesség idősza­ka a legkri­tikus­abb a BpA-kitettség szem­pon­tjából, ám a születés után is kock­áza­tot jelent.

Sok vizs­gálat iga­zol­ja, hogy a BpA-nak már egészen alac­sony men­ny­isége is egészségkárosító. A biszfenol-A‑t tar­tal­mazó eszközök­ből mikro­hul­lámok vagy meleg hatására az átlagos­nál jóval nagy­obb men­ny­iség jut ki a környezetbe.

A polikar­bonát anyagú (PC, a három­szög szim­bólum­ban 7‑es jelölés) ter­mékek helyett cél­sz­erű a biz­tosan BpA-mentes üveg, vagy polipropilén anyagú (PP, a három­szög szim­bólum­ban 5‑ös jelölés) cumisüveg­eket választani.

Sőt, érdemes kidobál­ni kony­hánkból az összes három­szög 7‑es jelölés­sel ellá­tott polikar­bonát műanyagot!

-FS- (tudatos vasarlo.hu)