2011-es terveink

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2011. február 11.

Az Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédő Egyesület 2011. évi ter­vezett tevékenysége.

1. Az M0 kör­gyűrű ter­vezésének és építésének  figyelem­mel kísérése, mon­i­tor­ing­ja a helyi érdekek védelmében.

2. A légszen­nyezést mérő állomás fenntartása.
A légszen­nyezés-mérő állomás műsz­ere­inek hite­lesítése és az állomás auditálása után az általunk kezelt műsz­erek adatai összeve­thetővé vál­nak a Főváros töb­bi mérőál­lomásá­nak adataival. Az ada­trögzítés folyam­atos, az ada­tok rádió átjelzőv­el továb­bíthatók, az állomás GSM alapú távfelü­gyeleti rend­sz­er­rel távműködte­th­ető. 2011-ben elér­jük azt az állapo­tot amikor mérési ered­ményeink alapján szá­mon kérhetjük a ter­vezők prog­nosz­tizált adatait.
A biz­ton­sá­gos működés érdekében szük­ség van az állomás riasztó­val való fel­sz­erelésére, a fűtés és a klí­ma megoldására, hogy a műsz­erek állandó hőmérsék­leti tar­tomány­ban működ­hessenek. Valamint szük­ség van az alap mete­o­roló­giai ada­tokat rögzítő (szélsebesség, páratar­talom, kül­ső hőmérsék­let) miniál­lomás fel­sz­erelésére, hogy az orszá­gos RIV-állomá­sok rend­sz­eréhez illeszked­hessünk. NCA támo­gatás­sal ezt szeptem­berre elérjük.

3. Az Óbor-kör szerepe a régió életében, fejlődésében 
Egyesületünk kul­turális és közösségépítő tevékenységének cél­ja Békás­m­egy­er-Ófalu, ennek hatása érezhető módon kisug­árzik a Békás­m­egy­eri lakótelepre is.
Környezetvédő tevékenységünk hatása ezen a szűk pátrián is messze túl mutat, hatás­sal van a tel­jes közép-mag­yarorszá­gi régióra.
Az általunk üzem­be állí­tott és folyam­atosan üzemeltet­ni ter­vezett légszen­nyezés mérő állomás jelen­tőségét pedig nem lehet elég­gé hangsúlyozni!
Ez az egyetlen, civ­il szervezet által működtetett mon­i­tor­ing állomás.
Ez az egyetlen olyan mon­i­tor­ing állomás, ame­ly már a beruházás kiviteli ter­vezésének megkezdése előtt üzem­be lett állítva.
Fen­tiek miatt hatását akár régión túl­mu­tató­nak is tekinthetjük.

4. Közösség-építés az Ófaluban
Egyesületünk célk­itűzé­sei között igen fontos a civilek, helyi lakosok bevonása egyesületünk munkájá­ba. Ennek egyik kiváló mód­ja a közterületek kar­ban­tartása. Min­den tavasszal, majd ősszel– eddig az önko­r­mányzat­tal együttműködés­ben, 2010-ben már anélkül is –megsz­erveztük a közterületek tisztítását az Ófaluban.  Az alapvetően szem­lélet­for­máló célzat­tal elindí­tott kezdeményezés sik­er­rel járt. 2010 tavaszán és őszén már különösebb hírverés nélkül ver­bu­váló­dott össze a falu aktív­abb, nem csak óborköri tagok­ból álló része. Jellemző a sok gyer­mek, gyerekes csalá­dok jelen­léte. Ezt a törekvésün­ket 2011-ben is folytatjuk.
Kirán­dulás, faül­tetés, ját­szótér építés… stb. szervezés­sel a  helyi lakosok közössé­gi élete is felpezs­dült Békás-Ófaluban. Az Óbor-kör 2010-ben örökbe fogadott egy zöld területet, ame­lynek védelmére, fejlesztésére nagy gon­dot fordí­tunk majd 2011-ben is.
Fontos szá­munkra a gyer­mekek iskolán kívüli lokál­pa­trió­ta és környezetvédel­mi nevelése,  együttműködve a tan­in­tézményekkel. Ennek keretében továb­bra is egy­na­pos ismeretter­jesztő öko-kirán­dulá­sokat szervezünk a falu és a lakótelep általános iskolás gyerekeinek. Hon­la­punkon rend­sz­ere­sek a “zöld hírek”.
Az idén sem marad­hat el az Ófalu gyerekeinek szervezett Mikulás ünnep, valam­i­lyen külön­leges helyszínen.
Azért, hogy az unokákat a nagyszülőkkel együtt tudjuk közösségbe szervezni az érdek­lődőknek előadá­sokat tar­tunk a nyugdíjrend­sz­er vál­tozá­sairól az „Idősek Akadémiá­ja” támogatásával.
2010-ben egyesületünk saját erőből helységnév táblákat készített és azokat elhe­lyeztük az Ófalu és a lakótelep határán. Ter­vez­zük, hogy a régi utcanév táblák máso­latát elkészítjük és tag­jaink között szé­tosztjuk remélve, hogy mind többen érzik az igényt az egységes falukép kialakítására.

5. Együttműködése az önko­r­mányzat­tal, annak intézményeivel
Az Egyesületünk  tevékenysége során állandó kapc­so­la­tot tart­va, folyam­atosan együttműködik az Önko­r­mányzat adott témában illetékes szervév­el (képviselőjév­el).
Tartós, állandó munkakapc­so­lat alakult ki a Főépítészi Irodá­val. A kerület közlekedését érin­tő napi és távlati kérdések­ben Egyesületünk rend­sz­ere­sen véleményezi az önko­r­mányza­thoz érkezett sza­kértői munkákat.
Rend­sz­eres egyeztetést tar­tunk Ófalu válasz­tott önko­r­mányza­ti képviselőjév­el. Ebben a munkában szorosan együttműködünk a szin­tén itt tevékenykedő Boldog Sala­m­on Körrel.
Állandó kapc­so­lat­ban vagyunk a Csil­lagh­e­gyi Pol­gári Kör­rel, továb­bra is  rend­sz­ere­sen láto­gatjuk egymás ren­dezvényeit, kölc­sönösen fel­használjuk egymás tapasztalatait.
Állandó kapc­so­la­tot tar­tunk az agglom­erá­ció (Üröm, Pil­is­boros­jenő, Budakalász) civ­il szervezeteiv­el, egyes felada­tokat ( pl. for­ga­lom­szám­lálás) a továb­bi­ak­ban is együttműködve oldunk meg.
A helyi Szabá­ly­ozási Terv és a Helyi Építési Szabá­lyzat  mega­lkotásá­nak a kezdeményezése és azokhoz észrevételek benyújtása az illetékes szervekhez-régó­ta ter­vezett fela­datunk. Mi az adat­gyűjtést, védendő értékek rend­sz­erezését, patakok, for­rá­sok feltérképezését megkezdtük, vár­juk, hogy az Önko­r­mányzat költ­ségvetéséből hivat­a­los meg­bízást adjon a terv elkészítésére.
2011-ben továb­bra is részt veszünk a Római Strand beépítésére vonatkozó szándékok megis­merésében és az esetleges építési engedé­lyezési. A kerületi főépítészi irodá­val együttműködve folyam­atosan bírál­tuk ill. támo­gat­tuk  a Városka­pu terv elképzelé­seit is.

6. Együttműködés a Pais Dezső Általános ÖKO iskolával
2011-ben ismét tanórán kívüli környezeti nevelési pro­gramokkal kapc­soló­dunk be az isko­lai öko-pro­gram­ba. Szeretnénk a tudatos környezeti nevelés helyi önál­lóságát erősíteni. A terepi környezeti nevelés­sel (az iskolanapon falunk közvetlen környezetét bemu­tató kirán­dulást szervezünk a fel­sősöknek, 2011-ben közös pályázat alapján tár­sadal­mi munkában ren­dez­zük az isko­la környezetét) fokozható a gyerekek motivá­ció­ja, problémaérzékenysége.

7. A kul­turális örök­ség megóvása.
Az Ófalu épített környezetének és kul­turális örök­ségének megóvása érdekében foly­tatjuk az adat­gyűjtést, és hon­la­punkon való doku­men­tálást. A 2008-ban elkészített térin­for­matikai mod­ell fel­használásá­val  az Önko­r­mányzat számára áttekinthető módon be kell mutat­ni azokat a tényezőket ame­lyek a Szabá­ly­ozási Terv kialakításához szá­munkra jelen­tősek. Meg kell jeleníteni az eddig feltárt lap­pangó építészeti értékeket, a több mint 100 éves élővíz-csator­na hálóza­tot, a mai környezethez illeszkedő beépítési lehetőségeket, a patak szabá­ly­ozás alter­natíváit… stb.

8. Esé­ly­e­gyen­lőség
2011-ben töreked­ni fogunk ered­ményeink nép­sz­erűsítésére, híveket, tagokat toborzunk, olyanokat, akik akar­nak ten­ni lakóhe­lyükért. Az elveink ill. a tevékenysé­gi köreink az elmúlt 5 év alatt jól kör­von­alazód­tak: 1. M0 érdekvédelem, 2. Önko­r­mányza­ti és budapesti lob­by, 3. hagy­ományőrzés, szubkultúránk gon­do­zása, 4. környezeti mon­i­tor­ing, 5. ifjúsá­gi pro­gramok, 6.természetvédelem, 7. tanác­sadás, jogsegé­ly, közösségépítés. Egyesületünk esé­lyt ad min­denk­inek, hogy megvi­tas­suk, majd beleszóljon lakóterülete életének alakulásába.