Az energiaitalok különösen károsak a fiatalok egészségére

Közzétve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 13.

Az ener­giaitalok piaci for­gal­ma Mag­yarorszá­gon a tava­lyi év során 14 mil­liárd forint volt, nép­sz­erűségük pedig egyre nő. Ma már egy buli vagy egy vizs­gaidőszak elenged­hetetlen kel­lékei e ter­mékek – de élénkítő hatá­suk mel­lett súlyosan károsak lehet­nek az egészsé­gre, különösen a fiatalko­rúak körében, hív­ja fel a figyel­met az Orszá­gos Fogyasztóvédel­mi Egyesület.

Ön is gyakran nyúl ener­giaital­hoz egy kis fel­fris­sülés reményében? Nos, nincs egyedül. Ezek az italok rövidtávon meg­növe­lik ener­giasz­in­tün­ket és felpezs­dítenek – ez a hatás azon­ban nem hosszú életű és pusztán a ben­nük levő nagy­men­ny­iségű stim­uláló szereknek köszön­hető. Mielőtt azon­ban egy újabb ener­giaitalért nyúl­na Ön vagy a gyer­meke, gon­do­l­ja át, megéri‑e!

Az Orszá­gos Élelmisz­er- és Táplálkozás­tu­dományi Intézet által végzett lab­o­ratóri­u­mi vizs­gála­tok iga­zolták, hogy a for­ga­lom­ban lévő ener­giaitalok dön­tő hánya­da mag­as kof­fein-tar­talmú, egyes ter­mékek egy adagjában akár 4–5 csésze kávé­nak megfelelő kof­fein is lehet. Az összes napi bevitel­nek azon­ban fel­nőt­tek esetében nem aján­lott megha­l­ad­nia a 300 mg‑t (3–4 kávé), gyer­mekek esetén a 2,5 mg/testtömeg kg‑t. Ebben figyelem­be kell azon­ban ven­ni vala­men­nyi for­rás­ból szár­mazó (kávé, tea, kakaó, csokoládé, kóla, ener­giaital, stb.) koffeinfogyasztást.

Az ener­giaitalok túlzás­ba vitt fogyasztása okozhat:
  1. Rend­sz­erte­len szívverést
  2. Idegességet
  3. Mag­as vérnyomást
  4. Dia­béteszt
  5. Alvási ren­del­lenességeket
  6. Hangu­lati- és viselkedési zavarokat
  7. Rohamokat
  8. Szívro­hamot
  9. Hirte­len halált
  10. Egyéb egészségkárosodást.

Az ener­giaitalokat egyre több fiatal is fogyaszt­ja fáradt­ságűzőként, aktiv­itás­fokozóként, a vizs­gaidősza­kok­nak és bulik­nak pedig szinte már elenged­hetetlen kel­lékei e ter­mékek. Szülők­től, pedagó­gu­sok­tól érkező lev­elek jelzik, hogy az iskolásko­rú gyer­mekek kon­trol­lálat­lan ener­giaital-fogyasztása egyre gyako­ribb, sőt esetenként a kof­fein-túladagolás tünetei is meg­je­len­nek náluk. Kof­fein-tar­talmú ital fogyasztásához nem szokott egyének, vagy 18 év alat­ti gyer­mekek esetében a túladagolás akár halál­hoz is veze­thet. Ugyanc­sak ismert, hogy a kof­fein-tar­talmú ener­giaitalok alko­hol­lal történő együttes fogyasztása egészségkárosodáshoz vezethet.

Az Orszá­gos Fogyasztóvédel­mi Egyesület általános iskolá­sok (átlagosan 13,6 éves diákok) körében végzett, nem reprezen­tatív felmérése során kiderült, hogy a megkérdezett 25 gyerek közül csak négyen nem próbálták még ki az ener­giaitalokat – a megkérdezettek 43%-a, tehát majd­nem fele, rend­sz­eres fogyasztó­nak minősül. Az Egyesület által megkérdezett gyerekek állítása szerint átlagosan 11 évesen kezdték el fogyasz­tani az ener­giaitalokat, de volt olyan is, aki már 6 évesen kipróbál­ta azokat.

Az ener­giaitalok pia­ca mára már több ezresre nőtte ki magát. Egy közelmúlt­ban meg­je­lent felmérés adatai szerint több mint 240 ezer hl‑t adtak el e ter­mék­féleség­ből hazánkban a 2009. február-2010. január közöt­ti idősza­k­ban, a piaci for­ga­lom megha­l­ad­ta a 14 mil­liárd forin­tot (Nielsen). „Tek­in­tet­tel arra, hogy az ener­giaitalok nép­sz­erűsége a fiat­alok körében egyre nő, az Orszá­gos Fogyasztóvédel­mi Egyesület fontosnak tart­ja fel­hívni a figyel­met ezek egészségkárosító hatá­saira és az ener­gia italok fogyasztásá­nak éssz­erű mértékének fontosságára” figyelmeztet Dömöl­ki Lívia, az OFE élelmisz­er szakértője.