Újra leadhatják rossz elektromos és elektronikai készülékeiket!

Közzétve a(z) szemétszüret, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. március 10.

Műkö­dés­kép­te­len TV-készülékükért cse­rébe aján­dé­kot kap­nak, sőt, a Hét­pettyes Óvodát is támo­gat­ják. Óbu­da-Békás­m­egy­er Önkor­mány­zata az ÖKOMAT Non­pro­fit Kft.-val együttmű­ködve E+E hul­la­dék­begyűj­tést szer­vez. Az aláb­bi hely­szí­ne­ken ingye­ne­sen lead­ha­tók a hasz­ná­la­ton kívüli elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai készü­lé­kek, hasz­nált gumi­ab­ron­csok és akku­mu­lá­to­rok. Aki bár­mi­lyen rend­szerű (kép­csö­ves, LCD, plaz­ma) TV készü­lé­ket ad le a begyűjtő pon­to­kon, egy bevá­sárló tás­kát kap aján­dékba. 30 db lead­ott TV-készülékért pedig a Har­rer Pál utcai Hét­pettyes Óvodá­nak egy DVD leját­szót vagy CD‑s rádiót ajánl fel az Öko­mat Kft. és a Fe-Group Zrt.
Ápri­lis 9‑én, szom­ba­ton 8 és 14 óra között a cso­bánka téri Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet mögöt­ti par­ko­ló­ban adhat­ja le készü­lé­keit.
Kér­jük, élje­nek a lehető­ség­gel kör­nye­ze­tünk tisz­ta­sága és meg­óvása érde­ké­ben, és támo­gas­sák a Hét­pettyes Óvodát minél több TV készü­lék leadásával.

Óbu­da-Békás­m­egy­er Önkormányzata