Falutáblát állítottunk

Közzétve a(z) kultúra kategóriában. 2011. december 11.

Decem­ber 10-én, szom­bat­on készült el a Kőbánya utca – Ezüs­th­e­gy utca találkozásánál az egyesületünk által megálmod­ott, megter­vezett és kivitelezett tábla. Az eddig funkció nélküli területen elhe­lyezett tábla segíteni igyek­szik a falu­ba láto­gatók­nak, hisz a ter­vezők feltün­tet­ték a buszjára­tok útvon­alait, a túraútvon­alakat és látnivalókat.

De az új infor­má­ciós felület nem­c­sak a távolab­bról érkezőknek, hanem a helyieknek is kínál újdon­sá­got: a térkép két szin­tű, a hát­tér az 1940-es évek állapotát mutat­ja, ame­lyre az Óbor-kör a 2011-es állapo­tot raj­zol­ta rá, meg­mu­tat­va ezzel az elmúlt 70 év főbb vál­tozá­sait. A tábla másik oldalán pedig a falu történetéből kapunk ízelítőt Leg­en­di Móni­ka segít­ségév­el. A tábla felál­lítását Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­ta támogatta.