Tisztújító taggyűlés

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2012. augusztus 6.

Szeretet­tel várunk min­den érdek­lődőt augusz­tus 7‑én, ked­den 18.00 órakor az Óbor-köz 11. szám alá egyesületünk megis­mételt tisztújító tag­gyűlésére. Megis­mételt köz­gyűlésünk az ere­de­ti napirend­del kerül megren­dezésre és a meg­je­len­tek számától függetlenül határoza­tképes. A helyszí­nen lehetőség nyí­lik a tagdí­jak ren­dezésére is.