Közösségi mintakert az Ófaluban

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. február 12.

Egy régi elképzelés válik tavasszal valóra: közössé­gi mintak­ertet hoz létre az Óbor-kör Egyesület Békásmegyer-Ófaluban.
A kert cél­ja, ket­tős: egyrészt lehetőséget kíván adni azok­nak is a kertészkedésre, akiknek az nem áll egyébként mód­jában, más­részt egy közös tan­ulási fórumként szol­gál a kertészkedés, gyümölc­sészet, gasztronómia iránt érdeklődőknek.
A kert nem a man­ap­ság divatos kis, egyéni par­cel­lákra osz­tott mod­ellt követi, hanem hagy­ományosan, közösen művelt osz­tat­lan területen gazdálkodik. A kerthez csat­lakozók együtt, egymás között feloszt­va végzik a kerthez kapc­solódó felada­tokat, és osz­toz­nak a ter­mésen. A csat­lakozók­nak alapvetően csak a munkájukat kell a kertbe fek­tet­niük, az elin­duláshoz szük­séges egyéb erő­for­rá­sokat az Óbor-kör Egyesület biz­tosít­ja a III. kerületi Önko­r­mányzat támogatásával.
A kert alakuló gyűlése február 17-én hét­főn 19.30-kor lesz a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.), ahol bemu­tatás­ra kerül bővebben az elképzelés, illetve megkezdődik a tagok toborzása. Várunk szeretet­tel min­den „ófalusit” akár van kert­je, akár nincs. Akit érdekel és szívesen csat­lakoz­na a kerthez, de nem tud ott lenni ezen a találkozón, az a kert@oborkor.hu drót­pos­ta címen reg­isztrál­ja magát.

Tárkány-Kovács Balázs
Óbor-kör Egyesület