Közgyűlés

Közzétve a(z) Nincs kategorizálva kategóriában. 2015. május 21.

Tisztelt Tagunk!
Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2015. 05. 30. napján 20 órakor meg­tar­tandó éves ren­des közgyűlésére.
A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: Donát u. 30.
Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2015. 06. 06. napján 20 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határozatképes.
Napirend:
1. 2013. és 2014. évi Számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfogadása
2. Az Egyesület székhe­lyének megváltoztatása
3. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében)
4. Az Egyesület Elnök­ségének megválasztása
5. Az Egyesület Felü­gyelő Bizottságá­nak megválasztása
6. Egyebek

Meg­je­lenésére feltétlenül számítunk.
Budapest, 2015. 05.21

Tisztelet­tel:
Kovács Lajos
elnök