Családi gyermekjátszó Ófaluban

Közzétve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. október 13.

Igen jó hangu­latú két hétvégév­el tért vis­sza az Óbor-kör „Gyer­mekját­szó és Táncház” ren­dezvénye a Szent József ház­ba. A 2014 őszén meg­tar­tott négy sik­eres alka­lmon fel­buz­dul­va az idén nyolc alka­lom­ra bővítet­tük a gyer­mekját­szót. Szeptem­ber 20-án a Napra-forgó a 2–6 éves kic­siknek tar­tott élő dudaszó­val kísért és mese­mondás­sal szí­nesített gyer­mekját­szót és tánc­tan­ulást. Szeptem­ber 27-én az Óbor-kör már tavaly megis­mert csap­a­ta a 4–10 éveseket vitte tánc­ba, taní­tot­ta énekel­ni és bemu­tat­ta a cim­bal­mot és hangsz­ertár­sait. Mind­két alka­lom­mal volt a korosztá­ly­nak megfelelő kézműves foglalkozás. A gyerekeket kísérő fel­nőt­tek pedig megtekinthet­ték a Szent József Ház aktuális kiál­lítását. Október 18-án és 25-én ismét várunk min­den fürgelábú, ját­szani szerető gyereket és szülőt.