Meghívó

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2016. május 10.

Tisztelt Tagunk!

Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2016. 05.12 napján 19:00 órakor meg­tar­tandó éves ren­des közgyűlésére.

A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: 1038 Budapest, Donát u. 30.

Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2016.05.12. napján 21 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határozatképes.

Napirend:

  1. évi számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfogadása
  2. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében) a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási fel­hívása alapján
  3. Egye­bek

Meg­je­lenésére feltétlenül számítunk.