Gyermekjátszó és táncház Ófaluban

Közzétve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. április 1.


 
Egyesületünk Hatodik éve ren­dezi meg a gyer­mek táncházat Ófaluban. Azok a gyerekek akik a nyitó ren­dezvényen karonülőként vet­tek részt ősszel már iskolá­ba men­nek. Az Emberi Erő­for­rá­sok Min­isztéri­u­ma támo­gatásá­val meghird­e­tett Csoóri Sán­dor Pro­gram keretében elny­ert támo­gatás lehetővé tette, hogy 2020-ban is megren­dez­zük ezt az igen nép­sz­erűvé vált pro­gra­munkat. Ren­dezvényün­ket alka­lmanként 15–20 gyerek láto­gat­ja, kisebb nagy­obb szülői kíséret­tel, így aztán néha már szűkké válik a Szt. József Ház kisterme.
A kialakult járvány­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2020. 02. 16-án meg­tar­tott idei második ren­dezvényünk után pro­gra­munkat bizony­ta­lan időre felfüggesztjük.

Gyako­roljá­tok otthon a gyerekeit­ekkel az eddig tan­ul­takat. Ettől nem csak ügyesed­nek, de jól el is fárad­nak, és akkor Nek­tek is jut egy kis pihi. Segít­ségül itt egy kis emlékeztető, hogy mit is csinál­tunk együtt.