Gyermekjátszó és táncház Ófaluban

Közzétve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. április 7.

Kedves Bará­taink!

Miv­el jelen körülmények között gyer­mekeink, szüleink és a magunk védelme okán nem tarthatjuk meg szoká­sos havi össze­jövetelein­ket a körülmények job­bra for­dulásáig találkozóink helyszínét a Tem­plom u. 20-ból áthe­lyez­zük a vir­tuális térbe.

Miv­el erre sem­mi­lyen módon sem vagyunk felkészülve ez némi időt vett igénybe, de most öröm­mel jelen­thetjük, hogy a legü­gye­sebb oktatónk már elkezdte ontani a dig­itális oktatási anyagokat, ame­lyeket kife­jezetten az ófalui gyer­mek táncház számára készített.

Ter­mészete­sen mi nem szig­orú órarend­ben dol­go­zunk, nálunk min­den­ki akkor és anny­it tan­ul és gyako­rol amen­nyi számára megfelelő . Per­sze ha majd újra együtt leszünk, akkor min­denkin meg fog lát­szani ha ellóg­ta a gyakorlást.

Indulásként elsőnek egy tavaszi hangu­lat megidézésév­el próbálkozunk.