3

A jogsz­abá­lyok is a betelepülők érdekeit védik az őslakosoké­val szem­ben. A betelepülők azért jön­nek ide, hogy átél­hessék a falu­sias környezet idilljét, ugyanakkor hamar kiderül, hogy csak valam­iféle vidék-nosz­tal­giára, képeskönyv-élményre vág­y­nak, kutyau­gatás, kecskeszag és legyek nélkül, kényelmes autópá­lyá­val kör­bezár­va. Így észrevétlenül elkezdik fel­szá­mol­ni, meg­bon­tani maguk körül a falu­sias környezetet (mert az érdekérvényesítő-képességük jobb, mint a helyieké). E folya­mat­nak a veszte­sei azok, akik ugyanazt az élet­mó­dot szeretnék foly­tat­ni, mint apáik, nagyapáik.