5

[5] Gyakran a megvál­to­zott környezeti vis­zonyokat a betelepülő növények job­ban bír­ják. Az aszá­lyos időszak például az új típusú, fél­si­vata­gi növényzet számára ked­vező, míg a tájhonos mag­yar csenkeszt (Fes­tu­ca vagi­na­ta) vagy a homo­ki árvalány­ha­jat (Sti­pa borys­teni­ca) veszé­lyezteti. Jó alka­lmazkodó-készségem­mel, heves vér­mérsék­letem­mel nem szeretném veszé­lyeztet­ni a helyieket, nem szeretném átírni szoká­saikat, felfor­gat­ni min­den­nap­jaikat, túlki­abál­ni életüket. Szokás­rend­jükhöz szívesen alka­lmazkodom. Fejet haj­tok a hely előtt.