KSZT készül az Ófalura

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. december 9.

Békás­m­egy­er-Ófalu Kerületi Szabá­ly­ozási Ter­ve (előzetes tájékoztatás):

A ter­vezési terület:

A terület a kerület legésza­k­ab­bi részén helyezkedik el. Ked­vező várossz­erkezeti, föl­dra­jzi pozí­ció­ja mel­lett „falu­sias” hangu­la­ta, a határoló nagy kiter­jedésű zöld­felületek teszik vonzó városi környezetté a 113 ha-nyi területet. Észa­król erdő‑, nyu­ga­tról mezőgaz­dasá­gi területek, dél­ről lakóövezetek, keletről pedig a békás­m­egy­eri lakótelep határolják. Beépítése mai napig megőrizte hagy­ományos jel­legét, mely őrizendő érték a fen­ntartható fejlődés szem­pon­t­jainak figyelem­be vételév­el. A területen a lakó­funkció a meghatározó, az alap­sz­in­tű szol­gál­tatási funkciókkal vegyesen.

A terüle­tre jelen­leg az Óbu­da-Békás­m­egy­er Város­ren­dezési és Építési Szabá­lyza­táról szóló 32/2001 (XI.30.) sz. Ren­delet (továb­bi­ak­ban ÓBVSZ) előírá­sai hatá­lyosak. A terüle­tre koráb­ban érvény­ben lévő rés­zletes ren­dezési terv 2001. évben hatá­lyát vesztette az ÓBVSZ elfo­gadása során, mely ren­delet az RRT-ben rögzített szabá­ly­ozási von­alakat az ÓBVSZ 8. számú mel­lék­letébe emelte át. A terüle­tre 2001. óta KSZT nem készült.

A ren­dezés célja:

A szabá­ly­ozási terv készítésének cél­ja Békás­m­egy­er-Ófalu külön­leges épített és ter­mészeti környezetének megőrzése, az értékvédelem és a fen­ntartható fejlődés szem­pon­t­jainak figyelem­be vételév­el. A területen több műem­lék talál­ható, szá­mos utca városképe védett, emel­lett több lakóház helyi védelem­re java­solt, illetve a kialakult várossz­erkezet is megőrzendő, ezek megfelelő kezelése, település­ren­dezési eszközökkel megold­ható védelme a területen hatá­lyos KSZT hiányában nem teljes.
Továb­bá a terv készítés során a hatály­ban levő szabá­ly­ozási ele­mek újragon­do­lása szük­séges, hisz az RRT átemelt szabá­ly­ozási von­alai több helyen durván bea­vatkoz­nak a várossz­erkezetbe, néhány helyen definiálat­lan közterületeket hoz­va létre.

A ren­dezés várható hatása:

Az elkészí­tendő KSZT hatály­ba lépésétől a fen­tebb említett két fő prob­lé­mac­so­port ren­dezése várható, azaz a várossz­erkezeti, településképi és épített értékek megfelelő kezelésének, megőrzésének elősegítése, valamint a meglévő, de a kialakí­tandó közterületek szük­ségességének újragon­do­lásá­val a várossz­erkezetbe nem illő közterületek kialakításá­nak elk­erülése, így az értékes szerkezet megtartása.

3.2 lehatárolás melléklet

Betűsorrend

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 14.

A hon­la­punkon van néhány helyesírási hiba, de …

A cmabrigde‑i ete­gye­men kéüs­zlt eik­gy tnu­amál­ny aítll­sáa szn­re­it a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit rdeeözn­denk el a btűek: eye­üdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uol­stó betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb özeás­sivsazsg a jleezm­lő, a sövzeg aokkr is tlee­js mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbe­mi agy nem eye­d­gi btüeket, hneam tlee­js saza­k­vat ovals.
Íme a bzonytéik.
Úhy­goyg tns­eseek mkneit bkébeén hyag­ni a hley­sesáíi fmonisáokgkal

Az energiaitalok különösen károsak a fiatalok egészségére

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 13.

Az ener­giaitalok piaci for­gal­ma Mag­yarorszá­gon a tava­lyi év során 14 mil­liárd forint volt, nép­sz­erűségük pedig egyre nő. Ma már egy buli vagy egy vizs­gaidőszak elenged­hetetlen kel­lékei e ter­mékek – de élénkítő hatá­suk mel­lett súlyosan károsak lehet­nek az egészsé­gre, különösen a fiatalko­rúak körében, hív­ja fel a figyel­met az Orszá­gos Fogyasztóvédel­mi Egyesület.
Tovább »

Sóstop

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 13.

Kb. 10-szer annyi sót fogyasz­tunk, mint kéne! Ez pedig nagy­on egészségtelen…
Az óko­ri róma­iaknál a só fizetőeszköz volt. Man­ap­ság is az, hiszen a kel­leténél jóval több sót eszünk. Ezért az OEP a gyó­gyításért, az emberek pedig a gyó­gysz­erekért fizetnek nem is keveset. A sót a nép­nyelvben még man­ap­ság is gyakran nevezik „fehér arany”-nak. Az biz­tos, hogy van­nak, akiknek jól jövedelmez.
Tovább »

Kocsmaajánló az Ófaluban

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 11.

Egyes for­rá­saink szerint haj­dan 11 koc­smá­ja, vendéglő­je volt kis falunknak. Mára jóval kisebb a választék, ezek között segít eliga­zod­ni az aláb­bi két írás:
http://obudakocsma.blog.hu/2009/02/21/bekasmegyer_ofalu_a_vigh_sorozo
http://medwe.blog.hu/2008/09/15/szoci_kokorszak_bekasmegyeren_1