Parkkarbantartás

Közzétéve a(z) közhasznúság, közösségi események kategóriában. 2017. május 9.

Egyesületünk 2017. május 13-án, szom­bat­on reggel 9 órától  kar­ban­tartási akciót szervez az Árok utcai Taposó ösvénynél és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támogatásával.
A közössé­gi terek tavaszi, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e‑mailben az info@oborkor.hu címen május 12-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk.
Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor az Árok utcai taposó ösvénynél! Számí­tunk Önre!

Meghívó

Közzétéve a(z) közhasznúság kategóriában. 2016. május 10.

Tisztelt Tagunk!

Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2016. 05.12 napján 19:00 órakor meg­tar­tandó éves ren­des közgyűlésére.

A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: 1038 Budapest, Donát u. 30.

Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2016.05.12. napján 21 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határozatképes.

Napirend:

  1. évi számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfogadása
  2. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében) a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási fel­hívása alapján
  3. Egye­bek

Meg­je­lenésére feltétlenül számítunk.

Közhasznúsági jelentés 2012

Közzétéve a(z) közhasznúság kategóriában. 2013. július 29.

Tisztújító taggyűlés

Közzétéve a(z) közhasznúság kategóriában. 2012. augusztus 6.

Szeretet­tel várunk min­den érdek­lődőt augusz­tus 7‑én, ked­den 18.00 órakor az Óbor-köz 11. szám alá egyesületünk megis­mételt tisztújító tag­gyűlésére. Megis­mételt köz­gyűlésünk az ere­de­ti napirend­del kerül megren­dezésre és a meg­je­len­tek számától függetlenül határoza­tképes. A helyszí­nen lehetőség nyí­lik a tagdí­jak ren­dezésére is.

Tisztújító taggyűlés

Közzétéve a(z) közhasznúság kategóriában. 2012. január 25.

Szeretet­tel várunk min­den érdek­lődőt február 10-én, pén­teken 17.30 órakor a békás­m­egy­eri Szent József Ház­ba (Tem­plom utca 20.) egyesületünk tisztújító tag­gyűlésére. A helyszí­nen lehetőség nyí­lik a tagdí­jak ren­dezésére is.