Családi gyermekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. október 13.

Igen jó hangu­latú két hétvégév­el tért vis­sza az Óbor-kör „Gyer­mekját­szó és Táncház” ren­dezvénye a Szent József ház­ba. A 2014 őszén meg­tar­tott négy sik­eres alka­lmon fel­buz­dul­va az idén nyolc alka­lom­ra bővítet­tük a gyer­mekját­szót. Szeptem­ber 20-án a Napra-forgó a 2–6 éves kic­siknek tar­tott élő dudaszó­val kísért és mese­mondás­sal szí­nesített gyer­mekját­szót és tánc­tan­ulást. Szeptem­ber 27-én az Óbor-kör már tavaly megis­mert csap­a­ta a 4–10 éveseket vitte tánc­ba, taní­tot­ta énekel­ni és bemu­tat­ta a cim­bal­mot és hangsz­ertár­sait. Mind­két alka­lom­mal volt a korosztá­ly­nak megfelelő kézműves foglalkozás. A gyerekeket kísérő fel­nőt­tek pedig megtekinthet­ték a Szent József Ház aktuális kiál­lítását. Október 18-án és 25-én ismét várunk min­den fürgelábú, ját­szani szerető gyereket és szülőt.

Családi gyerekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. szeptember 15.

Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napra-forgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–13 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Vasár­napi alka­lmak: (09. 20., 09. 27., 10. 18., 10. 25., 11. 15., 11. 22., 12. 06., 12. 13.)

Falunapot tartunk!

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. augusztus 31.

6 simogattakTisztelt Tagtár­sunk, Ófalusi szom­szé­dunk! Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 5‑én, szom­baton 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca Rézüst utca találkozásánál, a Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz pörkölt­főzés, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon. Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt! Kat­tintson ide, ha kis ízelítőt szeretne lát­ni a koráb­bi ren­dezvényünkről. Szeretet­tel vár­juk: Óbor-kör Egyesület

Gyerekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. szeptember 30.

Csalá­di gyerekját­szót indí­tot­tunk október 5‑én. Október 19-én, novem­ber 9‑én és 16-án, vasár­napi napokon, 10 és 13 óra között, lesznek a következő foglalkozá­sok a Szent József Házban (Békás­m­egy­er-Ófalu, Tem­plom utca 20.) 5–12 évesek számára. A foglalkozás tar­tal­ma: tánc­tanítás, hangsz­er-bemu­tató, gyerekjáték, dal­tanítás, a tan­ult tán­cok és dalok rövid átismétlése, mese, kézműves foglalkozás. A foglalkozá­sok cél­ja, hogy a szülők és a gyerekek együtt veg­yenek benne részt, így a meg­tanultakat a csalá­dok maguk is művel­hessék otthonuk­ban. Ren­dezvényünk min­den érdek­lődő számára nyitott.

Óbor-kör Egyesület

Nyílt nap a Közösségi Mintakertben

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. augusztus 23.

Az Ófalu Közössé­gi Mintak­ert meghird­e­ti a jövő évi tagfelvételét. Akik szeretnének csat­lakozni a kerthez, vagy akár csak fontol­gatják, azokat szeretet­tel vár­juk augusz­tus 30-án szom­bat­on ren­dezendő nyílt napunkon 10.00 és 14.00 óra között a kert­ben (a Rózsadomb utca és az Isko­la utca sarkán, bejárat az Isko­la utca felől). Ekkor lehetőség lesz megis­merni a kertet, az ott folyó munkát, a közösség tag­jait és a működés szabályait, illetve a csat­lakozni vágyók­nak is lehetősége lesz bemu­tatkozni, ami alapján a közösség dön­thet a felvételükről.