Átadjuk a megújult játszóteret és a közösségi kertet

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. június 9.

Június 14-én, szom­bat­on 1/2 10-kor az önko­r­mányza­ti támo­gatás­sal megújí­tott Árok utcai ját­szóteret és az új taposó ösvényt, 1/2 11-kor pedig az Isko­la utcában lévő közössé­gi kertet adjuk át. A ren­dezvényeken részt vesz Bús Balázs pol­gármester. Min­denkit szeretet­tel várunk!

Egyesületünk aktív közreműködésével létrejött Budapest első Tündérkertje Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. március 31.

Közösségi mintakert az Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. február 12.

Egy régi elképzelés válik tavasszal valóra: közössé­gi mintak­ertet hoz létre az Óbor-kör Egyesület Békásmegyer-Ófaluban.
A kert cél­ja, ket­tős: egyrészt lehetőséget kíván adni azok­nak is a kertészkedésre, akiknek az nem áll egyébként mód­jában, más­részt egy közös tan­ulási fórumként szol­gál a kertészkedés, gyümölc­sészet, gasztronómia iránt érdeklődőknek.
A kert nem a man­ap­ság divatos kis, egyéni par­cel­lákra osz­tott mod­ellt követi, hanem hagy­ományosan, közösen művelt osz­tat­lan területen gazdálkodik. A kerthez csat­lakozók együtt, egymás között feloszt­va végzik a kerthez kapc­solódó felada­tokat, és osz­toz­nak a ter­mésen. A csat­lakozók­nak alapvetően csak a munkájukat kell a kertbe fek­tet­niük, az elin­duláshoz szük­séges egyéb erő­for­rá­sokat az Óbor-kör Egyesület biz­tosít­ja a III. kerületi Önko­r­mányzat támogatásával.
A kert alakuló gyűlése február 17-én hét­főn 19.30-kor lesz a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.), ahol bemu­tatás­ra kerül bővebben az elképzelés, illetve megkezdődik a tagok toborzása. Várunk szeretet­tel min­den „ófalusit” akár van kert­je, akár nincs. Akit érdekel és szívesen csat­lakoz­na a kerthez, de nem tud ott lenni ezen a találkozón, az a kert@oborkor.hu drót­pos­ta címen reg­isztrál­ja magát.

Tárkány-Kovács Balázs
Óbor-kör Egyesület

Falunap 2013

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2013. szeptember 5.

Kedves Szom­széd! Egyesületünk szeretet­tel meghív­ja szeptem­ber 21-én, szom­bat­on 10 órakor kezdődő falu­napjára. Helyszín: Árok utca ele­je, közel a Kőbánya utcai elágazáshoz. Lesz bográc­sozás, kutyás bemu­tató, állat­si­mo­gató, ugrálóvár a gyer­mekekeknek, beszél­getés és a tava­ly­i­hoz hason­ló jó hangulat!
A rés­zletekről az aláb­bi elérhetőségeken érdeklődhet:
Abonyi Györ­gy (06 20 656 1334)
Kerekes Zsolt (06 20 936 3122)

Tűzugrás az Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2013. június 16.

Az Óbor-kör szervezésében régi hagy­ományok éledtek újjá az Ófaluban. Tek­intse meg Katona Ádám videóját.