Megújult közterületek

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. november 30.

Az önko­r­mányzat által kiírt „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályáza­ton elny­ert pénzből egyesületünk novem­ber­ben cser­jéket ültet­ett az Óbor-kör által gon­do­zott két területen, a Hősök terén koráb­ban fölál­lí­tott tábla környékén és az Árok utca mel­letti réten. A tábla környékén először ültet­tünk, a réten a koráb­bi­akat egészítet­tük ki, illetve pótoltuk a már elpusztultakat.
Köszön­jük az önko­r­mányzat támo­gatását, és tag­jaink munkáját!

Sikeres volt a falunap

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. szeptember 17.

A falu­napon a gyerekek ját­szhat­tak az ugrálóváron, mászókázhat­tak, volt hin­ta, állat­si­mo­gató és kutya ügyessé­gi bemu­tató. Főztünk gulyást, kecskepörköl­tet, paprikás krum­plit és csülökpörköl­tet, így min­den­ki ked­vére fala­tozha­tott. Közben az érdek­lődőknek tablókon és fil­men mutat­tuk be egyesületünk tevékenységét. Meg­je­len­tek régi bará­taink és új arcok is, segítők és érdek­lődők, más szervezetek képviselői és az önko­r­mányza­ti képviselőnk.
Jó buli volt, jövőre megismételjük!

Falunap

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. augusztus 31.

Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 8‑án, szom­bat­on 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca ele­jén, az ún. Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz gulyáskostólás, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon.
Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt!
Szeretet­tel várjuk!

Továb­bi információ:
Kol­czon­ay Zsó­ka 06 20 991 4212
Abonyi Györ­gy 06 30 405 9655
Bokor Lás­zló 06 30 921 4927
Kerekes Zsolt 06 20 936 3122
Kovács Lajos 06 20 313 5216


View Larg­er Map

Egyesületünk elmúlt évei képekben

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. március 12.

Kolbászt töltöttünk, másodikok lettünk

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. február 23.

Az Óbor-kör, ez év február 18-ra volt hivat­a­los a szom­széd­vár kol­básztöltő versenyére, a Csil­lagh­e­gyi Közössé­gi Ház­ba. A ren­dezvényt a Csil­lagh­e­gyi Pol­gári Kör szervezte. Az időjárás remek volt, jöt­tek is szép szám­mal versenyzők és érdek­lődők is. Az előző estétől aznap haj­nalig tartó előkészület­nek hála, már a délelőtt készen volt az Óbor-kör versenykol­básza. A fősza­kács Kerekes Zsolt alel­nök volt. Az elkészített 18 szál kol­bászból 14 hely­ben el is fogy­ott. A kol­bász minőségét ezüstérem­mel díjaz­ta a verseny­bíróság. A közössé­gi mun­ka és móka kiegészítet­ték egymást, kéz a kézben jár­va ismét egy szép napot, hétvégét szerezve azok­nak, akik részt vet­tek benne!