Gyermekjátszó Békásmegyer-Ófaluban

Közzétéve a(z) gyereksarok, közösségi események, kultúra kategóriában. 2018. május 30.

Gyermekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2016. január 22.

jatszo_2016_A3Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napraforgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–12 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Ren­dezvényeink időpon­t­ja a mel­lékelt plaká­ton található.

Egész napos Talajélet előadás

Közzétéve a(z) kultúra, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2016. január 18.

Egész napos előadást és beszél­getést szervezünk Kökény Attilá­val (Tala­j­dok­tor), a Kakasszé­ki Biogaz­daság vezetőjév­el, a növényter­mesztés alapját képező talaj ter­mészetes működéséről: hogyan működik a talaj táplálék háló, hogyan lehet összhang­ban működ­ni a ter­mészettel, hogyan lehet egészséges, ellenál­ló és bő ter­mésű növényeket nevel­ni? Az előadás érin­ti a kertészeti- és szán­tóföl­di gazdálkodás témáit, így egyaránt hasznos lehet hob­bik­ertészeknek, gyümölc­sészeknek és sokhek­táros gazdák­nak. Bár a témák alapvetően a ter­mészetes (bio, öko, organikus, fen­ntartható) működést jár­ják körbe, de az elhangzó infor­má­ciók és mód­sz­erek a veg­ysz­eres gazdálkodást gyako­r­lóak számára is érvénye­sek és használhatóak.
Az előadás helyszíne és időpon­t­ja: Szent József Ház, 2016. január 23. (szom­bat) 10.00 – 17.00
A részvé­tel III. kerületi lakosok számára ingyenes, min­den­ki más­nak 2.000 Ft a részvételi díj.
A részvé­tel reg­isztrá­cióhoz kötött, az aláb­bi linken lehet jelen­tkezni, illetve itt továb­bi rés­zleteket is meg­tudhat az előadásról.

Óbor-kör

Családi gyermekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. október 13.

Igen jó hangu­latú két hétvégév­el tért vis­sza az Óbor-kör „Gyer­mekját­szó és Táncház” ren­dezvénye a Szent József ház­ba. A 2014 őszén meg­tar­tott négy sik­eres alka­lmon fel­buz­dul­va az idén nyolc alka­lom­ra bővítet­tük a gyer­mekját­szót. Szeptem­ber 20-án a Napra-forgó a 2–6 éves kic­siknek tar­tott élő dudaszó­val kísért és mese­mondás­sal szí­nesített gyer­mekját­szót és tánc­tan­ulást. Szeptem­ber 27-én az Óbor-kör már tavaly megis­mert csap­a­ta a 4–10 éveseket vitte tánc­ba, taní­tot­ta énekel­ni és bemu­tat­ta a cim­bal­mot és hangsz­ertár­sait. Mind­két alka­lom­mal volt a korosztá­ly­nak megfelelő kézműves foglalkozás. A gyerekeket kísérő fel­nőt­tek pedig megtekinthet­ték a Szent József Ház aktuális kiál­lítását. Október 18-án és 25-én ismét várunk min­den fürgelábú, ját­szani szerető gyereket és szülőt.

Családi gyerekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. szeptember 15.

Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napra-forgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–13 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Vasár­napi alka­lmak: (09. 20., 09. 27., 10. 18., 10. 25., 11. 15., 11. 22., 12. 06., 12. 13.)