köszöntő

Mi, az Óbor-kör alapítói azért hoz­tuk létre és működtetjük Egyesületün­ket, hogy elsődlege­sen Óbu­da-Békás­m­egy­er élő és épített értékeit véd­jük, a térség ter­mészeti és kul­turális örök­ségén és sok­féleségén, valamint annak helyreál­lításán ala­puló, fen­ntartható fejlődési mod­ell kialakítását elősegít­sük. Az Óbor-kör olyan pol­gári szervezet, ame­ly poli­tikai pár­tok­tól és gaz­dasá­gi cso­portérdekek­től függetlenül végzi tevékenységét, közvetlen poli­tikai tevékenységet nem foly­tat, szervezete pár­tok­tól független és azok­nak anya­gi támo­gatást nem nyújt.

Az egyesület jel­monda­ta: Élő kultúra élhető világban.

A tagsá­gi vis­zony min­den olyan ter­mészetes és jogi szemé­ly számára nyi­tott, aki a fen­ti célok elérésében közreműködik. Az Egyesület első­sor­ban a kultúra, a környezetvédelem (ter­mészet- és állatvédelem), a sport, a tudományok, a kutatás és az oktatás területén végzi tevékenységét. A fen­ti célok meg­valósításához az Egyesület közösségeket hoz létre és támo­gat­ja azokat. Ilyen jel­legű más szervezetbe tagként beléphet, kiad­ványokat készít és ter­jeszt, ren­dezvényeket szervez. A célok érdekében álla­mi és tár­sadal­mi szervekkel együttműködik. Kitűzött cél­jai közt szere­pel az ifjusá­gi és fel­nőt­tok­tatás – a szemé­ly­iség- és képességfe­jlesztés és ismeretter­jesztés területén – az isko­lai képzési rend­sz­er keretein kívűl, a mag­yar kultúra bemu­tatása, lakóhe­lyünk nemzetisé­gi hagy­ományainak feltárása, azok gyako­r­lása. Az Egyesület szo­ciális tevékenysége keretében a hátrányos helyzetű cso­por­tok tár­sadal­mi esé­ly­e­gyen­lőségének elősegítésén munkálkodik. Az élő és az épített környezet megóvása érdekében térin­for­matikai környezeti infor­má­ciós rend­sz­er készítése. A fen­ti tevékenységekkel össze­füg­gő jogvédő tevékenységek (gyer­mek- és ifjúságvédelem, fogyasztói érdekvédelem és ‑képvise­let, emberi és állam­pol­gári jogok védelme) gyakorlása.