csatlakozna hozzánk?

Mi az Óbor-kör alapítói azért hoz­tuk létre és működtetjük egyesületün­ket, hogy elsődlege­sen Óbu­da-Békás­m­egy­er élő és épített értékeit véd­jük, a térség ter­mészeti és kul­turális örök­ségén és sok­féleségén, valamint annak helyreál­lításán ala­puló, fen­ntartható fejlődési mod­ell kialakítását elősegítsük.
Az Egyesület jel­monda­ta: Élő Kultúra Élhető Világban.
A tagsá­gi vis­zony min­den olyan ter­mészetes és jogi szemé­ly számára nyi­tott, aki a fen­ti célok elérésében közreműködik. Az Egyesület első­sor­ban a kultúra, a környezetvédelem, a sport, a tudományok, a kutatás, az oktatás területein végzi tevékenységét. A fen­ti célok meg­valósításához az Egyesület közösségeket hoz létre és támo­gat. Ilyen jel­legű más szervezetbe tagként beléphet, kiad­ványokat készít és ter­jeszt, ren­dezvényeket szervez. A célok érdekében álla­mi és tár­sadal­mi szervekkel együttműködik. Az Óbor-kör olyan civ­il szervezet, ame­ly poli­tikai pár­tok­tól és gaz­dasá­gi cso­portérdekek­től függetlenül végzi tevékenységét. Az Óbor-kör­ben pár­toló tag lehet bárme­ly ter­mészetes vagy jogi szemé­ly, aki az Egyesület célk­itűzé­seiv­el egyetért, és a tagdí­jat meg­fizeti. A pár­toló tagok anya­gi lehetőségeik arányában fizetnek tagdí­jat, melynek legkisebb eszmei értéke napi 1 mag­yar Forint, azaz évi 365 mag­yar forint.

Békás­m­egy­er-Ófalu, 2006

Amen­ny­iben cél­jainkkal egyetért, és csat­lakozni kíván hoz­zánk, töltse le a belépési nyi­latkozatot, és küld­je el nekünk postai úton. Postacímünk: 1038 Budapest, Óbor köz 3.

Kovács Lajos, az Óbor-kör elnöke