Dr. Naderi Szima

(1968.12.11) Bol­gár és perzsa szár­mazása ellenére, vagy éppen ered­ményekép­pen mag­yar állam­pol­gár. Bioló­gus, etoló­gus dok­tor, a kutyák és az emberek viselkedésének össze­ha­son­lítása során érdekes hason­lósá­gok felfedező­je. A kutyák helyett később gyó­gysz­ereket törzskönyvezett majd a gyó­gysz­er-mar­ket­ing területén kam­a­toz­tat­ta az emberi viselkedés­ről szerzett ismereteit. Jelen­leg két kislányát és egyetlen fér­jét neveli. A környezet- és ter­mészetvédelem irán­ti elhi­va­tottságát az Óbor-kör által szervezett kirán­dulá­sokon és szemét­szedéseken, valamint a gyer­mekek környezettudatos nevelése révén nyil­vánít­ja ki.