Dr. Szegheő Miklós

58 éves ügyvéd. Csalá­dom­mal 2005 óta lakom Ófaluban. Feleségem, Dr. Nagy Julian­na szin­tén jogot végzett, azon­ban négy, a nyol­cvanas évek­ben még kic­si gyer­mekünk — a ma orvos Péter, az egyetemista Zoltán, Csa­ba és a gim­nazista Katal­in — nevelése és a ház­tartás vezetése érdekében otthon maradt. Ügyvéd­ként pol­gári és gaz­dasá­gi jogi ügyekkel foglalkoz­tam, és éveken át vezető­je voltam annak a mag­yar tula­j­donú ügyvé­di irodá­nak, ame­ly 1992 óta működik, jellemzően 12 jogásszal és ugyanan­nyi admin­isz­tratív munkatárssal. Évek óta, iro­dai tagsá­gom meg­tartása mel­lett, már csak az iro­da bel­ső ügyeiv­el foglalko­zom aminek következtében szaba­didőhöz jutot­tam. Ez teszi lehetővé, hogy a mag­am ked­vtelé­sei mel­lett,- mint pl. a sport és a poli­tikai ide­ológiák tanul­mány­ozása — ker­essem a lehetőségét annak, hogy, Ófalu közössége érdekében, az Óbor-kör Egyesület keretében hasznára legyek az egész csalá­dom által megsz­eretett új lakóhelyünknek.