Kolczonay István

(1960. 07. 29.) A Test­n­evelési Egyete­men vívóedzőként,  a Szege­di József Atti­la Tudomány­e­gyete­men kom­mu­niká­ció sza­kon végzett. A pár­ba­jtőrvívás területén kiemelkedő ered­ményeket ért el; a sportág irán­ti elkötelezettségét edzőként érvényesíti az Óbu­dai Fless Sport­e­gyesület­ben, mely a Fodros Utcai Általános Iskolában tart­ja edzé­seit. A tömegsport-moz­ga­lom szószóló­ja, aki a számítógép mel­lől a sport­pá­lyára csábít­ja a gyerekeket, lévén meg­győződése, hogy a jövő nemzedéknek a művelt agy mel­lett egyenes ger­in­cre is szük­sége van. Vall­ja, hogy az egészséges élet­mód össze­függ a környezetvédelem­mel, s az Óbor-kör alel­nökeként asz­tal­itenisz- és egyérin­tő-mecc­sek szervezése útján olto­gat­ja be a tagokat a mozgás szeretetév­el. A pár­ba­jtőrt és a ping­pongütőt olykor gitár­ra cseréli