Parkkarbantartás

Közzétéve a(z) közhasznúság, közösségi események kategóriában. 2017. május 9.

Egyesületünk 2017. május 13-án, szom­bat­on reggel 9 órától  kar­ban­tartási akciót szervez az Árok utcai Taposó ösvénynél és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támo­gatásá­val.
A közössé­gi terek tavaszi, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e‑mailben az info@oborkor.hu címen május 12-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk.
Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor az Árok utcai taposó ösvénynél! Számí­tunk Önre!

Meghívó

Közzétéve a(z) közhasznúság kategóriában. 2016. május 10.

Tisztelt Tagunk!

Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2016. 05.12 napján 19:00 órakor meg­tar­tandó éves ren­des köz­gyűlésére.

A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: 1038 Budapest, Donát u. 30.

Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2016.05.12. napján 21 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határoza­tképes.

Napirend:

  1. évi számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfo­gadása
  2. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében) a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási fel­hívása alapján
  3. Egye­bek

Meg­je­lenésére feltétlenül számí­tunk.

Közösségi terek – közösségi karbantartás

Közzétéve a(z) közösségi események, szemétszüret kategóriában. 2016. április 12.

Április 16-án, szom­bat­on reggel 9 órától közös takarítási akciót szervez a Boldog Sala­m­on Kör és az Óbor-kör a Tem­plom téri pihenő­park­ban, illetve az Árok utcai ját­szótéren és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támo­gatásá­val.
A közössé­gi terek tavaszi nagy­takarítására, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e‑mailben az info@bekasmegyer-ofalu.hu címen április 14-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk. Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor a Tem­plom téren! Számí­tunk Önre!

Gyermekjátszó

Közzétéve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2016. január 22.

jatszo_2016_A3Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napraforgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–12 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Ren­dezvényeink időpon­t­ja a mel­lékelt plaká­ton talál­ható.

Egész napos Talajélet előadás

Közzétéve a(z) kultúra, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2016. január 18.

Egész napos előadást és beszél­getést szervezünk Kökény Attilá­val (Tala­j­dok­tor), a Kakasszé­ki Biogaz­daság vezetőjév­el, a növényter­mesztés alapját képező talaj ter­mészetes működéséről: hogyan működik a talaj táplálék háló, hogyan lehet összhang­ban működ­ni a ter­mészettel, hogyan lehet egészséges, ellenál­ló és bő ter­mésű növényeket nevel­ni? Az előadás érin­ti a kertészeti- és szán­tóföl­di gazdálkodás témáit, így egyaránt hasznos lehet hob­bik­ertészeknek, gyümölc­sészeknek és sokhek­táros gazdák­nak. Bár a témák alapvetően a ter­mészetes (bio, öko, organikus, fen­ntartható) működést jár­ják körbe, de az elhangzó infor­má­ciók és mód­sz­erek a veg­ysz­eres gazdálkodást gyako­r­lóak számára is érvénye­sek és használ­hatóak.
Az előadás helyszíne és időpon­t­ja: Szent József Ház, 2016. január 23. (szom­bat) 10.00 – 17.00
A részvé­tel III. kerületi lakosok számára ingyenes, min­den­ki más­nak 2.000 Ft a részvételi díj.
A részvé­tel reg­isztrá­cióhoz kötött, az aláb­bi linken lehet jelen­tkezni, illetve itt továb­bi rés­zleteket is meg­tudhat az előadás­ról.

Óbor-kör