Falunapot tartunk!

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. augusztus 31.

6 simogattakTisztelt Tagtár­sunk, Ófalusi szom­szé­dunk! Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 5-én, szom­baton 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca Rézüst utca találkozásánál, a Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz pörkölt­főzés, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon. Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt! Kat­tintson ide, ha kis ízelítőt szeretne lát­ni a koráb­bi ren­dezvényünkről. Szeretet­tel vár­juk: Óbor-kör Egyesület

Közgyűlés

Közzétéve a(z) Nincs kategorizálva kategóriában. 2015. május 21.

Tisztelt Tagunk!
Szeretet­tel meghívom Önt a Óbor-kör Kul­turális és Környezetvédel­mi Egyesület 2015. 05. 30. napján 20 órakor meg­tar­tandó éves ren­des köz­gyűlésére.
A köz­gyűlés meg­tartásá­nak helye: Donát u. 30.
Tájékoz­tatom Önt arról, hogy abban az eset­ben, ha a köz­gyűlés határoza­tképte­len lenne, a megis­mételt köz­gyűlés meg­tartására 2015. 06. 06. napján 20 órakor kerül sor ugyana­zon a helyszí­nen ugyana­zon napirend­del. Fel­hívom szíves figyelmét arra, hogy a megis­mételt köz­gyűlés az ere­de­ti köz­gyűlés vál­tozat­lan napiren­di pon­t­jai vonatkozásában a meg­je­len­tek számára tek­in­tet nélkül határoza­tképes.
Napirend:
1. 2013. és 2014. évi Számviteli beszá­moló és közhasznúsá­gi mel­lék­let előter­jesztése és elfo­gadása
2. Az Egyesület székhe­lyének megvál­toz­tatása
3. Az Alap­sz­abá­ly módosításá­nak elfo­gadása, beleértve az új Ptk. illető­leg a Civ­il tv. ren­delkezé­sei alapján végre­ha­j­tandó vál­toz­tatá­sokat is (közhasznú jogál­lás megsz­erzése érdekében)
4. Az Egyesület Elnök­ségének megválasztása
5. Az Egyesület Felü­gyelő Bizottságá­nak megválasztása
6. Egye­bek

Meg­je­lenésére feltétlenül számí­tunk.
Budapest, 2015. 05.21

Tisztelet­tel:
Kovács Lajos
elnök

Gyerekjátszó Ófaluban

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. szeptember 30.

Csalá­di gyerekját­szót indí­tot­tunk október 5-én. Október 19-én, novem­ber 9-én és 16-án, vasár­napi napokon, 10 és 13 óra között, lesznek a következő foglalkozá­sok a Szent József Házban (Békás­m­egy­er-Ófalu, Tem­plom utca 20.) 5–12 évesek számára. A foglalkozás tar­tal­ma: tánc­tanítás, hangsz­er-bemu­tató, gyerekjáték, dal­tanítás, a tan­ult tán­cok és dalok rövid átismétlése, mese, kézműves foglalkozás. A foglalkozá­sok cél­ja, hogy a szülők és a gyerekek együtt veg­yenek benne részt, így a meg­tanultakat a csalá­dok maguk is művel­hessék otthonuk­ban. Ren­dezvényünk min­den érdek­lődő számára nyi­tott.

Óbor-kör Egyesület

Nyílt nap a Közösségi Mintakertben

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. augusztus 23.

Az Ófalu Közössé­gi Mintak­ert meghird­e­ti a jövő évi tagfelvételét. Akik szeretnének csat­lakozni a kerthez, vagy akár csak fontol­gatják, azokat szeretet­tel vár­juk augusz­tus 30-án szom­bat­on ren­dezendő nyílt napunkon 10.00 és 14.00 óra között a kert­ben (a Rózsadomb utca és az Isko­la utca sarkán, bejárat az Isko­la utca felől). Ekkor lehetőség lesz megis­merni a kertet, az ott folyó munkát, a közösség tag­jait és a működés szabályait, illetve a csat­lakozni vágyók­nak is lehetősége lesz bemu­tatkozni, ami alapján a közösség dön­thet a felvételükről.

Átadjuk a megújult játszóteret és a közösségi kertet

Közzétéve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. június 9.

Június 14-én, szom­bat­on 1/2 10-kor az önko­r­mányza­ti támo­gatás­sal megújí­tott Árok utcai ját­szóteret és az új taposó ösvényt, 1/2 11-kor pedig az Isko­la utcában lévő közössé­gi kertet adjuk át. A ren­dezvényeken részt vesz Bús Balázs pol­gármester. Min­denkit szeretet­tel várunk!