Gyermekjátszó és táncház 1.2

Közzétéve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. május 4.

Kedves Bará­taink!

Las­san bele­jövünk ebbe a vir­tuális életbe ( mert hát ugye, ami most van az nem az IGAZI ).  Vir­tuális táncházunk  kézműves, dal­tanító és tán­cok­tató videóit össze­fog­tuk egy YouTube csatorná­ba hogy min­dent kön­nyen, egy helyen lehessen meg­talál­ni. Tehát Csi­ki Gergő dal­tanító és tán­cok­tató klip­jeit a kézműves klipekkel együtt itt találjá­tok meg. A zenekart egy képernyőre terel­ni egy kic­sit mac­erás­abb, de dol­go­zunk rajta.

Gyermekjátszó és táncház 1.1

Közzétéve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. április 8.

A közel­gő Húsvé­tra készülve most egy báránykát fogunk készíteni, hogy legyen vala­ki a már elkészült virá­gos fa alatt.

Gyermekjátszó és táncház Ófaluban

Közzétéve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. április 7.

Kedves Bará­taink!

Miv­el jelen körülmények között gyer­mekeink, szüleink és a magunk védelme okán nem tarthatjuk meg szoká­sos havi össze­jövetelein­ket a körülmények job­bra for­dulásáig találkozóink helyszínét a Tem­plom u. 20-ból áthe­lyez­zük a vir­tuális térbe.

Miv­el erre sem­mi­lyen módon sem vagyunk felkészülve ez némi időt vett igénybe, de most öröm­mel jelen­thetjük, hogy a legü­gye­sebb oktatónk már elkezdte ontani a dig­itális oktatási anyagokat, ame­lyeket kife­jezetten az ófalui gyer­mek táncház számára készített.

Ter­mészete­sen mi nem szig­orú órarend­ben dol­go­zunk, nálunk min­den­ki akkor és anny­it tan­ul és gyako­rol amen­nyi számára megfelelő . Per­sze ha majd újra együtt leszünk, akkor min­denkin meg fog lát­szani ha ellóg­ta a gyakorlást.

Indulásként elsőnek egy tavaszi hangu­lat megidézésév­el próbálkozunk.

Gyermekjátszó és táncház Ófaluban

Közzétéve a(z) gyereksarok kategóriában. 2020. április 1.


 
Egyesületünk Hatodik éve ren­dezi meg a gyer­mek táncházat Ófaluban. Azok a gyerekek akik a nyitó ren­dezvényen karonülőként vet­tek részt ősszel már iskolá­ba men­nek. Az Emberi Erő­for­rá­sok Min­isztéri­u­ma támo­gatásá­val meghird­e­tett Csoóri Sán­dor Pro­gram keretében elny­ert támo­gatás lehetővé tette, hogy 2020-ban is megren­dez­zük ezt az igen nép­sz­erűvé vált pro­gra­munkat. Ren­dezvényün­ket alka­lmanként 15–20 gyerek láto­gat­ja, kisebb nagy­obb szülői kíséret­tel, így aztán néha már szűkké válik a Szt. József Ház kisterme.
A kialakult járvány­he­lyze­tre tek­in­tet­tel a 2020. 02. 16-án meg­tar­tott idei második ren­dezvényünk után pro­gra­munkat bizony­ta­lan időre felfüggesztjük.

Gyako­roljá­tok otthon a gyerekeit­ekkel az eddig tan­ul­takat. Ettől nem csak ügyesed­nek, de jól el is fárad­nak, és akkor Nek­tek is jut egy kis pihi. Segít­ségül itt egy kis emlékeztető, hogy mit is csinál­tunk együtt.

Gyermekjátszó Békásmegyer-Ófaluban

Közzétéve a(z) gyereksarok, közösségi események, kultúra kategóriában. 2018. május 30.