Újra leadhatják rossz elektromos és elektronikai készülékeiket!

Műkö­dés­kép­te­len TV-készülékükért cse­rébe aján­dé­kot kap­nak, sőt, a Hét­pettyes Óvodát is támo­gat­ják. Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zata az ÖKOMAT Non­pro­fit Kft.-val együttmű­ködve E+E hul­la­dék­begyűj­tést szer­vez. Az alábbi hely­szí­ne­ken ingye­ne­sen lead­ha­tók a hasz­ná­la­ton kívüli elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai készü­lé­kek, hasz­nált gumi­ab­ron­csok és akku­mu­lá­to­rok. Aki bár­mi­lyen rend­szerű (kép­csö­ves, LCD, plazma) TV készü­lé­ket ad le a begyűjtő pon­to­kon, egy bevá­sárló tás­kát kap aján­dékba. 30 db leadott TV-készülékért pedig a Har­rer Pál utcai Hét­pettyes Óvodá­nak egy DVD leját­szót vagy CD-s rádiót ajánl fel az Ökomat Kft. és a Fe-Group Zrt. Ápri­lis 9-én, szom­ba­ton 8 és 14 óra között a cso­bánka téri Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet mögötti par­ko­ló­ban adhatja le készü­lé­keit. Kér­jük, élje­nek a lehető­ség­gel kör­nye­ze­tünk tisz­ta­sága és meg­óvása érde­ké­ben, és támo­gas­sák a Hét­pettyes Óvodát minél több TV készü­lék leadásával. Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zata

Kiemelt programjaink

Hírlevél feliratkozás

Ha az elsők között szeretne értesülni programjainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.